Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 617 009S Łacki Czadeczka we wsi Jaworzynka
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Istebna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182500
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Istebna 1000
1.5.2.) Miejscowość: Istebna
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: 33 855 65 00
1.5.8.) Numer faksu: 33 855 65 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@istebna.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej nr 617 009S Łacki Czadeczka we wsi Jaworzynka
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15ca10aa-d02a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088175/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 15:26
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001825/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Remont drogi gminnej nr 617 009S Łacki Czadeczka we wsi Jaworzynka
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=322&r=r
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
systemie miniPortalu tj:
 dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
 komputer klasy PC lub MAC lub Linux,
 zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 lub Mozilla Firefox
od wersji 15 lub Google Chrome od wersji 20 lub Microsoft Edge,
 specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
• format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
14.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.14.4 Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub
według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 14.5 Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.14.6.1 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców
powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej
Rozporządzeniem KRI. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji
elektronicznej zostały określone w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)
przekazujemy następujące informacje:
Administrator danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
Istebna. Kontakt do administratora: Istebna 1000, 43-470 Istebna, e-mail: urzad@istebna.eu tel.: +48
33 855 65 00.
Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Roberta Hylę, z
którym można skontaktować się: pisemnie na ww. adres Urzędu Gminy Istebna lub na adres poczty
elektronicznej: iod@istebna.eu
Cele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany korespondencji w
związku z wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą
kontaktu. Cele te mogą wynikać z przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy, a także
w szczególności z realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane
dane osobowe. Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich
usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą,
otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie przetwarzania danych osobowych
administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.3.2021
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Planowany remont obejmować będzie:
A) Roboty rozbiórkowe oraz towarzyszące: mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno wraz z odwiezieniem ścinki na plac składowania wskazany przez inwestora w promieniu
20 km, głębokość frezowania 4 cm wraz z kształtowaniem istniejącej nawierzchni do przekroju
daszkowego, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, skropienie
asfaltem pomiędzy każdą warstwą konstrukcyjną nawierzchni.
B) Wykonanie nawierzchni z MMA remont muldy, warstwa wiążąca + ścieralna (3+3):
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka
asfaltowa zgodna z parametrami określonymi w SSTWIOR grubość po zagęszczeniu 4 cm,
masa grysowo żwirowa, z wykorzystaniem samochodów o ładowności 5-10t, Wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa
zgodna z parametrami określonymi w SSTWIOR grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa,
z wykorzystaniem samochodów o ładowności 5-10t, plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat. Gruntu I-IV, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni brukowców, wys. Brukowca 16-
20 cm.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45233140-2 - Roboty drogowe
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach oceny Ofert. 2 Jeżeli
nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą
ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 4. Jeżeli
niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wzywa
Wykonawców,którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. 5. 4Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia
jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania
jakichkolwiek zmian w jej treści, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112
ust. 2 uPzp, dotyczące 7.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 100
000,- zł każde - potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.
b) Dysponuje Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 20.5 Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu;
- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5
do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. formularz ofertowy, 2. Kosztorys ofertowy – powinien być opracowany dla ilości jednostek
przedmiarowych robót podanych w przedmiarze robót – załącznik nr 9 do SWZ,
3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki
cywilnej);Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać
mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz, 4. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.Zobowiązanie lub inny podmiotowy
środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz,
5.Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 8 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
3.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący
rachunek bankowy:
32 8129 1014 2002 0000 0172 0006 w Banku Spółdzielczym w Ustroniu o/ Istebna z dopiskiem:
Wadium – „Remont drogi gminnej nr 617 009S Łacki Czadeczka we wsi Jaworzynka”.
Uwaga:Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.Wadium wnoszone w
postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową. Należy
przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane
w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania
lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.Zwrot wadium „z urzędu”:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.Zwrot wadium na
wniosek Wykonawcy:
a) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
ustawie oraz w pkt. 23 SWZ.
Zatrzymanie wadium:
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem
zapłaty wadium, jeżeli:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Z uwagi na informację (wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
informacje dotyczące wadium zostały określone w pkt 12 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego- nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo- zgodnie z pkt. 8.2.2- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką sama
nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
Z uwagi na informację (wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe
informacje dotyczące wadium zostały określone w pkt 15 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na
zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp,Zamawiający przewiduje co najmniej następujący zakres zmian: 1) Zmiana terminu
przewidzianego na zakończenie robót w przypadku okoliczności, za które wykonawca w żaden
sposób nie odpowiada:a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,b) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne,
nadzwyczajne,nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można
zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z
umowy, c)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych.
Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ
na niemożność prowadzenia danego rodzaju robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne
opady trwające powyżej 3 dni kalendarzowych, powódź (czas niezbędny na usunięcie wody z
zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady
śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną
uniemożliwiają prowadzenie robót. d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
obiektów, e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do
faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności
ekonomicznej inwestycji, g) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających
wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność
wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), h) wystąpienia zamówień
dodatkowych w rozumieniu ustawy - Pzp, niezbędnych do prawidłowego wykonania
realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej do przewidzenia,i) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych
od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a
także zdarzeń, które niezależnie od Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna
(np.zmiana obowiązujących przepisów). 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: a) w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10października 2002 r., o minimalnym wynagrodzenia za pracę, c) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia
4października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Z uwagi na informację "wartość
pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków" szczegółowe wymagania dotyczące możliwości
dokonywania zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w pkt 6 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: e_puap://9q9jxl5w41/skrytka
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088175/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 617 009S Łacki Czadeczka we wsi Jaworzynka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Dragon
Data publikacji:18.06.2021 15:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Dragon
Data aktualizacji:01.10.2021 12:59