Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Istebna Zaolzie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.09.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Istebna Zaolzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Zaolzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072284240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Istebna 1244

1.5.2.) Miejscowość: Istebna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ospistebnazaolzie1@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochotnicza Straż Pożarna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Istebna Zaolzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1da0e4c5-17f6-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184860/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17 23:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00184818/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Istebna Zaolzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=322&r=r

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
systemie miniPortalu tj:
 dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
 komputer klasy PC lub MAC lub Linux,
 zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 lub Mozilla Firefox
od wersji 15 lub Google Chrome od wersji 20 lub Microsoft Edge,
 specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
• format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
14.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.14.4 Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub
według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 14.5 Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.14.6.1 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców
powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej
Rozporządzeniem KRI. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:
Administrator danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes OSP Istebna Zaolzie. Kontakt do administratora: Istebna 1244, 43-470 Istebna, e-mail: ospistebnazaolzie1@gmail.com.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pisemnie na ww. adres OSP Istebna Zaolzie lub na adres poczty elektronicznej: ospistebnazaolzie1@gmail.com
Cele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu. Cele te mogą wynikać z przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy, a także w szczególności z realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane
dane osobowe. Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich
usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą,
otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie przetwarzania danych osobowych
administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Zaolzie. Samochód zamawiany jest z wyposażeniem, które wyspecyfikowano w dokumentacji przetargowej i które wykonawca musi zamontować w pojeździe. Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany. Rok produkcji 2021.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za minimalny poziom zdolności zawodowej uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, o wartości dostawy minimum 500.000,00 zł. (brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1 Zgodnie z art. 274 ust.1 uPzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
- wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. według wzoru załącznika nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, 2 wymagania szczegółowe – powinny być wypełnione – Załącznik nr 5 do SWZ. 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej). 4 Zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 uPzp. Zobowiązanie lub inny środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 93 8129 1014 2002 0000 0417 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustroniu o/Istebna z dopiskiem: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Istebna Zaolzie”
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Zwrot wadium „z urzędu”:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
a) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

12.1.8 Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz w pkt. 23 SWZ.

12.1.9 Zatrzymanie wadium:
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

12.1.10 Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
12.2 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia należytego wykonania Umowy. Z uwagi na informację (wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w pkt 12 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

15.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

15.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo- zgodnie z pkt. 8.2.2 - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

15.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
Z uwagi na informację (wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe
informacje dotyczące wadium zostały określone w pkt 15 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiana terminu wykonania umowy spowodowana:,
a) wstrzymaniem dostawy przez Zamawiającego albo przerwy w wykonywaniu dosta-wy,
b) powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że po-wyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania,
c) działaniem siły wyższej,
d) wstrzymaniem dostawy przez uprawnione organy państwowe,
e) wystąpieniem różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych,
f) strajku generalnego.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki w podatku od towarów i usług (VAT); w takim przypadku Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję naliczenia podatku od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w stosunku do niezmienionego wynagrodzenia netto;
3) zmiana sposobu rozliczenia oraz warunków i terminów płatności, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy;
4) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
b) zmiana podwykonawców lub zakresu powierzonych im dostaw/usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Warunkiem dokonania zmian, o którym mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stro-nę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /ospzaolzie/domyslna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Istebna Zaolzie
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:17.09.2021 23:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:15.12.2021 12:36