Polska-Istebna: Usługi związane z odpadami

2021/S 187-486773

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Istebna
Krajowy numer identyfikacyjny: 072182500
Adres pocztowy: Istebna 1000
Miejscowość: Istebna
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kawulok
E-mail: inwestycje@istebna.eu
Tel.: +48 338556500
Faks: +48 338556500
Adresy internetowe:
Główny adres: www.istebna.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=5&r=r
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna

Numer referencyjny: RI.271.1.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w zakresie:

a. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na obszarze gminy Istebna.

b. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Istebna

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w zakresie:

a. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na obszarze gminy Istebna.

b. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

 

1. Zamawiający informuje, że szacunkowa minimalna ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji niniejszego zamówienia z podziałem na frakcje wynosi:

a. niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne 20 01 03 – 600 Mg

b. odpady wielkogabarytowe komunalne 20 03 07, opony 16 01 03, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 36 – 250 Mg

c. odpady budowlano-remontowe komunalne 17 01 03, 17 09 04 – 50 Mg

d. odpady biodegradowalne komunalne 20 01 08,20 02 01 – 80 Mg

e. pozostałe odpady segregowane komunalne 20 01 39, 20 01 02 , 20 01 01 , 20 01 40 , 15 01 02, 15 01 07, 15 01 01, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 10, 20 01 11 – 800 Mg

f. przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32) – 0,20 Mg

g. popiół z palenisk domowych ( ex 20 01 99) – 600 Mg

h. farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*) – 0,10 Mg

i. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*) – 0,30 Mg

2. Zamawiający informuje, że przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej:

a. niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne 20 01 03 – 1000 Mg

b. odpady wielkogabarytowe komunalne 20 03 07, opony 16 01 03, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 36 – 600 Mg

c. odpady budowlano-remontowe komunalne 17 01 03, 17 09 04 – 150 Mg

d. odpady biodegradowalne komunalne 20 01 08,20 02 01 – 150 Mg

e. pozostałe odpady segregowane komunalne 20 01 39, 20 01 02 , 20 01 01 , 20 01 40 , 15 01 02, 15 01 07, 15 01 01, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 10, 20 01 11 – 1200 Mg

f. przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32) – 0,50 Mg

g. popiół z palenisk domowych ( ex 20 01 99) – 1200 Mg

h. farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*) – 1 Mg

i. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*) – 1 Mg

Warunki skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie ze zwiększenia zamówienia będzie uzależnione od bieżących potrzeb i jest

uprawnieniem Zamawiającego, z którego może lecz nie musi skorzystać;

- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy;

- zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem

Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie

Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem

opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 3.Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności:

a) wpis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

Każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia w postaci elektronicznej Jednolitego Dokumentu Zamówienia, który stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) wpis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto. (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana albo nadal jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczegółowymi, w ilości co najmniej:

- jeden pojazd do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (worki) „osiatkowane” lub zabudowane w sposób gwarantujący zbieranie tego typu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1100 litrów,

- dwa pojazdy specjalistyczne - do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych Typ śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe),

- jeden pojazd do wywozu kontenerów o pojemności 5000 do 10000 litrów: o ładowności powyżej 3,5 Mg (z hakowym urządzeniem podnoszącym). Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w inne urządzenia spełniające tą samą funkcję.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Najważniejsze postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku nr 8.

2. Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych zgodnie z ustawą Pzp. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

Oferty składane są elektronicznie, po otwarciu na dedykowanej stronie postępowania zostanie zamieszczone zestawienie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Wrzesień 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ,4, 5, 7 -10 ustawy Pzp.

2.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

5.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału z postępowania:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawyPzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawyPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ,

3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w

przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawyPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/09/2021

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Dragon
Data publikacji:27.09.2021 14:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Dragon
Data aktualizacji:28.12.2021 16:08