Polska-Istebna:

Usługi odśnieżania 2021/S 193-502875

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Gmina Istebna

Krajowy numer identyfikacyjny: 072182500

Adres pocztowy: Istebna 1000

Miejscowość: Istebna

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-470

Państwo: Polska

 E-mail: inwestycje@istebna.eu

Tel.: +48 338556500

Faks: +48 338556500

Adresy internetowe: Główny adres: www.istebna.eu

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nazwa: Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Numer referencyjny: RI.271.1.6.2021

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna o łącznej długości około – 201,15 km. Zamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadnia, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje: a) odśnieżanie dróg na całej szerokości, b) usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką, solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków autobusowych, c) wywóz śniegu z parkingów oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy, d) prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających w terminie 14 dni po zakończeniu akcji zimowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Dragon
Data publikacji:05.10.2021 23:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Dragon
Data aktualizacji:08.06.2022 08:27