Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Istebna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Istebna 1000

1.5.2.) Miejscowość: Istebna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8556500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@istebna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w 2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8a9d672-4e99-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001825/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000.00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w 2021 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=322&r=r

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy miniPortal, za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji”, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)
przekazujemy następujące informacje:
Administrator danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna. Kontakt do administratora: Istebna 1000, 43-470 Istebna, e-mail: urzad@istebna.eu tel.: +48 33 855 65 00.
Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Roberta Hylę, z którym można skontaktować się: pisemnie na ww. adres Urzędu Gminy Istebna lub na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu
Cele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu. Cele te mogą wynikać z przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy, a także
w szczególności z realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe. Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich
usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000.00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w 2021 r.
Opis przedmiotu zamówienia, niezbędne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Kwota kredytu długoterminowego - w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Oprocentowanie kredytu należy przyjąć do przygotowania oferty w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne - w oparciu o WIBOR 3M 1,70 % ( z dnia 23 listopada 2021 r. ) + stała marża banku = co daje łączne oprocentowanie. (Oprocentowanie ma być ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę Banku stałą w okresie kredytowania). Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M wymaga powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej, z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
3. Okres kredytowania 9 lat - spłata rat kredytowych nastąpi w ratach trzymiesięcznych począwszy od 15 października 2022 r. do 15 października 2030 r., z okresem karencji w spłacie rat kredytowych od uruchomienia kredytu do 15 października 2022 r.
4. Spłata kapitału - w okresach trzymiesięcznych.
5. Spłata odsetek - odsetki płatne od wykorzystanego kredytu naliczane za okresy trzymiesięczne i płatne przez Zamawiającego w terminach ustalonych dla spłat rat kredytowych, poczynając od dnia 15 stycznia 2022 r., bez kapitalizacji odsetek. W przypadku, kiedy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień wolny lub ustawowo wolny od pracy – odsetki i kapitał płatne będą następnego dnia roboczego po dniu wolnym.
6. Spłata rat kapitałowych - w ratach trzymiesięcznych, płatnych do 15 dnia co trzeciego miesiąca, w poszczególnych latach, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Harmonogram spłaty rat kapitałowych
1. 15 października 2022 r. 50 000
2. 15 stycznia 2023 r. 12 500
3. 15 kwietnia 2023 r. 12 500
4. 15 lipca 2023 r. 12 500
5. 15 października 2023 r. 12 500
6. 15 stycznia 2024 r. 12 500
7. 15 kwietnia 2024 r. 12 500
8. 15 lipca 2024 r. 12 500
9. 15 października 2024 r. 12 500
10. 15 stycznia 2025 r. 25 000
11. 15 kwietnia 2025 r. 25 000
12. 15 lipca 2025 r. 25 000
13. 15 października 2025 r. 25 000
14. 15 stycznia 2026 r. 37 500
15. 15 kwietnia 2026 r. 37 500
16. 15 lipca 2026 r. 37 500
17. 15 października 2026 r. 37 500
18. 15 stycznia 2027 r. 37 500
19. 15 kwietnia 2027 r. 37 500
20. 15 lipca 2027 r. 37 500
21. 15 października 2027 r. 37 500
22. 15 stycznia 2028 r. 37 500
23. 15 kwietnia 2028 r. 37 500
24. 15 lipca 2028 r. 37 500
25. 15 października 2028 r. 37 500
26. 15 stycznia 2029 r. 37 500
27. 15 kwietnia 2029 r. 37 500
28. 15 lipca 2029 r. 37 500
29. 15 października 2029 r. 37 500
30. 15 stycznia 2030 r. 37 500
31. 15 kwietnia 2030 r. 37 500
32. 15 lipca 2030 r. 37 500
33. 15 października 2030 r. 37 500
Razem: 1 000 000
7. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
8. Termin postawienia do dyspozycji środków - wykorzystanie kredytu jednorazowo w formie przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, na podstawie pisemnej (email) dyspozycji.
9. Nie dopuszcza się zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej ani żadnych innych opłat od udzielonego kredytu.
10. Sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 z późn. zm.) lub Rozporządzenie odpowiednich organów w sprawie utworzenia banku wydane przed dniem wejścia w życie ustawy prawo bankowe, lub też inne dokumenty potwierdzające odpowiednio uprawnienia wykonawcy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

e) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub Rozporządzenie odpowiednich organów w sprawie utworzenia banku wydane przed dniem wejścia w życie ustawy prawo bankowe, lub też inne dokumenty potwierdzające odpowiednio uprawnienia wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
- zmniejszenia marży kredytu przez bank,
- skrócenia okresu spłaty kredytu na wniosek Zamawiającego,
- zamiany terminu spłaty rat kredytu na wniosek Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e_puap://9q9jxl5w41/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:26.11.2021 16:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:26.01.2022 16:21