OGŁOSZENIE Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

­

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XXXIX/377/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, w dniach od 20.09.2016 r. do 19.10.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr  202 w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu

26.09.2016 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100  w godzinach 1100 – 1200.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

10 listopada 2016 r.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353). 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: urzad@ug.istebna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

 

Wójt Gminy Istebna

mgr Henryk Gazurek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Wiercigroch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2016 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.09.2016 12:13 Edycja dokumentu (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:11 Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko_tekst" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:11 Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko_rysunek" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:11 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_uwarunkowania kulturowe" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:08 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_środowisko" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:08 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_infrastruktura" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:08 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_uwarunkowania" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:08 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_rysunek pomocniczy" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:07 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_ustalenia" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:07 Dodano załącznik "zmiana SUIKZP_tekst" (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 12:02 Edycja dokumentu (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 11:55 Usunięto załącznik rysunek_poś (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 11:55 Usunięto załącznik tekst prognozy oddziaływania na środowisko (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 11:55 Usunięto załącznik załącznik mapowy _zmiana studium (Maria Wiercigroch)
19.09.2016 11:55 Usunięto załącznik projekt zmiany studium (Maria Wiercigroch)
12.09.2016 13:30 Edycja dokumentu (Maria Wiercigroch)
12.09.2016 13:29 Utworzenie dokumentu. (Maria Wiercigroch)