Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

­

 

OGŁOSZENIE

            Wójta Gminy Istebna

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XXXIX/377/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, w dniach od 14 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr  202 w godzinach od  9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu

10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100  w godzinach 1100 – 1200.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

4 maja 2017 r.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 maja 2017 r.:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

Wójt Gminy Istebna

mgr Henryk Gazurek

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Wiercigroch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2017 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.03.2017 13:24 Edycja dokumentu (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:23 Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko_rysunek" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:22 Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:20 Dodano załącznik "kultura" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:16 Dodano załącznik "środowisko" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:11 Dodano załącznik "infrastruktura" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:07 Dodano załącznik "infrastruktura" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:03 Dodano załącznik "kierunki rozwoju_kierunek pomocniczy" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 13:01 Dodano załącznik "kierunki rozwoju" (Maria Wiercigroch)
06.03.2017 12:57 Utworzenie dokumentu. (Maria Wiercigroch)