x 
Drukuj
Mirosław Kawulok 01.09.2017 14:20

Wykonanie elementów małej architektury oraz montażu lamp solarno – wiatrakowych w ramach zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2”

­
 
 


Ogłoszenie nr 581015-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.
 
Urząd Gminy w Istebnej: Wykonanie elementów małej architektury oraz montażu lamp solarno – wiatrakowych w ramach zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, krajowy numer identyfikacyjny 54514200010, ul. Istebna  1000 , 43470   Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ug.istebna.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.istebna.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.istebna.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 (sekretariat - pokój 101)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elementów małej architektury oraz montażu lamp solarno – wiatrakowych w ramach zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2”
Numer referencyjny: GR.271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj.: a) Część I – wykonanie elementów małej architektury (wiata, stojaki na rower, ławo – stoły, stoły oraz kosze na śmieci). b) Część II – montaż lamp solarno – wiatrakowych. 1. Zakres robót do wykonania dla części I: Wiata wolnostojąca w kształcie regularnego ośmiokąta wykonana w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja wiaty wykonana jest z drewna modrzewiowego, słupy okrągłe o średnicy fi min. 22 cm. Miecze z drewna modrzewiowego o przekroju 120x180mm. Zaprojektowano pokrycie z blachy tytanowej na rąbek stojący na pełnym deskowaniu gr. blachy min. 0,7mm, rynny i rury spustowe z blachy tytanowej. Wiata oparta będzie na ośmiu słupach opartych bezpośrednio na ławie fundamentowej. Połączenia mogą być wykonane tradycyjnie za pomocą specjalnych wrębów lub za pomocą łączników (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, i pierścienie). W centralnej części wiaty zakłada się lokalizację paleniska posadowionego na ośmiokątnej ławie fundamentowej. Grill o rzucie ośmiokąta o wysokości 75 cm, z wewnętrznym obniżonym paleniskiem. Część paleniskowa grilla ponad teren zostanie wymurowana z kamienia naturalnego, murek z kamienia zostanie zakończony płytą granitową gr. 3 cm. Palenisko wyposażone w ruszt ze stali nierdzewnej stosowanej w przemyśle spożywczym, odpornej na temperaturę, ruszt należy wykonać z płaskownika o wym. 20x5mm wypełnionymi prętami o średnicy min. 6 mm i rozstawie co 20 mm. Palenisko posiadać będzie w pionowych ścianka otwory nawiewne. Bezpośrednio nad paleniskiem został zlokalizowany stalowy okap mocowany do konstrukcji zadaszenia za pomocą stalowego elementu kutego wykonanego z blachy o grubości 5 mm. Po obwodzie wiaty należy wykonać siedzenia z drewna (heblowanego oraz zaimpregnowane) gr. 4 cm i szerokości 30 cm połączone z konstrukcją wiaty. Boki wiaty wykonane są do wysokości 1,02 m jako wypełnienie z desek modrzewiowych. Więźbę dachową należy wykonać z drewna minimum klasy C27. Krokwie główne o wymiarach 10x18 cm. Pierścień górny należy wykonać z belki drewnianej o przekroju 3x16x20cm, natomiast belkę w poziomie murłaty dachu dolnego (pierścień dolny) z belki o przekroju 20x22cm. Dach należy usztywnić deskowaniem z desek gr. 3 cm na tzw. pióro wpust bezpośrednio nad deskowaniem należy zamontować kontrłaty gr. 3 cm i deskowanie z desek gr. 3 cm pod blachę na rąbek stojący. Wiata posadowiona bezpośrednia na stopie fundamentowej 60x30 posadowionej wraz z podbudową na głębokości -1,2 m p.p.t. Fundament zabezpieczyć przeciw wilgoci malując wszystkie powierzchnie fundamentów powierzchniową masą uszczelniającą do betonu. Stopa żelbetowa o przekroju 600x300 mm zbrojona prętami 8fi12 i strzemionami fi6 co 250mm. Słupki żelbetowe o przekroju 300x300 mm zbrojone prętami 4fi12 i strzemionami fi6 co 250 mm. W słupkach zabetonowano marki stalowe służące do przykręcenia słupów drewnianych. Stopę fundamentową należy ułożyć na warstwie geosiatki komórkowej wypełnionej pospółką. W słupkach zabetonowane zostaną marki z rury ocynkowanej służące do przykręcenia słupów drewnianych śrubami. Konstrukcję wiaty należy zastosować drzewo klasy minimum C27. Całość wykonana z drewna modrzewiowego, kolor wiaty oraz małej architektury – orzech. Stojaki na rowery należy wykonać z drewna sosnowego – okrągłego okorowanego o średnicy min. fi 500 mm i długości min. 3000 mm. Stojak przeznaczony będzie do postawienia 6 rowerów. Drewno należy zaimpregnować ciśnieniowo, klasa drewna minimum C27. Ławo stoły należy wykonać z drewna sosnowego okorowanego oraz impregnowanego ciśnieniowo. Blat stołu należy wykonać poprzez rozcięcie bala okrągłego na dwie równe części szerokość blatu min. 600 mm i długości blatu 2400 mm, nogi stołu należy wykonać z drewna okrągłego fi min. 400 mm i wysokości min. 600 mm, całkowita wysokość stołu min. 750 mm. Ławka do siedzenia o długości min. 1800 mm wykonana z drewna świerkowego okorowanego o szerokości min. 300 mm. Ławkę do siedzenia należy wykonać poprzez rozcięcie bala okrągłego na dwie równe części szerokość blatu min. 300 mm i długości min. 1800 mm Materiały przeznaczone na ławo stoły należy zaimpregnować ciśnieniowo. Należy zastosować drzewo klasy minimum C27. Stoły należy wykonać z drewna sosnowego okorowanego oraz impregnowanego ciśnieniowo. Blat stołu należy wykonać poprzez rozcięcie bala okrągłego na dwie części szerokość blatu min. 600 mm i długości blatu min. 1500 mm, nogi stołu należy wykonać z drewna okrągłego fi min. 400 mm i wysokości min. 600 mm, całkowita wysokość stołu min. 750 mm. Materiały przeznaczone na stoły należy zaimpregnować ciśnieniowo. Należy zastosować drzewo klasy minimum C27. Tablica informacyjna o wym. 1500x800 mm – Główna konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo malowanego środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego. Przytwierdzona śrubami do konstrukcji wiaty grillowej. Kosze na śmieci impregnowane, drewniana konstrukcja z wkładem blachy ocynkowanej, przytwierdzony do podłoża betonem B20, kosze o wymiarach min. 50x50x70, pojemność kosza min. 35 l. 2. Zakres robót do wykonania dla części II: Zaprojektowano oświetlenie hybrydowe zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową o następujących (minimalnych) parametrach: - wysokość słupa min. 6 m o konstrukcji stalowej wykonanej z blachy o grubości min. 2,5 mm zabezpieczona antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe). - fundament pod słupy oświetleniowe proponuje się jako prefabrykowane bloczki o wymiarach min. 2000x300x300 . Fundamenty należy wykonać z betonu klasy min. B-20 zbrojone prętami stalowymi o średnicy nie mniejszej niż 20 mm. - ogniwa fotowoltaiczne o mocy min 2x190W. Ogniwa fotowoltaiczne pokryte są szkłem hartownym które jest odporne na wszelkiego rodzaju uderzenia i uszkodzenia typu grad, bądź próba uszkodzenia np.: kamieniem. W celu uzyskania jak najlepszych efektów ogniwa montowane są pod kątem min. 55 stopni i ukierunkowane w stronę południową, co pozwala na pozyskanie jak największej ilości energii słonecznej. Kąt 55 stopni chroni ogniwa przed osadzaniem się śniegu na konstrukcji co ma wpływ na ładowanie systemu. - turbina wiatrowa o mocy min 600W. - zastosować oprawę LED wykonaną z aluminium i hartowanego szkła o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2800 Lm. Barwa światła powinna być z przedziału 5000-7000 K. Oprawa powinna umożliwiać regulacje (zmianę) kąta świecenia. Moc źródła światła została dobrana do możliwości produkcyjnych turbiny i ogniw, źródło światła min 40W, proponuje się zastosować akumulatory o pojemności min 180 Ah, akumulator żelowe lub AGM specjalne do systemów słoneczno-wiatrowych, mogą być montowane na zewnątrz tj.: poza budynkiem, przy założeniu wahań temperatury od - 20 st. C do + 60 st. C, - sterowanie świeceniem lampy odbywa się poprzez układ pozwalający włączać i wyłączać lampę o zaprogramowanej godzinie. Godziny pracy lampy można programować odpowiednio dla każdego dnia tygodnia osobno. System sterowania umożliwia ograniczenie strumienia świetlnego oraz mocy lampy (np. 50%) w wybranych godzinach nocnych co znacznie poprawi sprawność lampy w okresach jesienno - wiosennych charakteryzujących się niższym nasłonecznieniem. Dodatkowo należy zamontować czujniki ruchu umożliwiające załączanie pełnej mocy lampy przy wykryciu ruchu dla okresów w których lampa jest w trybie oszczędnościowym. - stopień ochrony IP 65.

II.5) Główny kod CPV: 45211320-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wskazany termin zakończenia dotyczy każdej z części
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunku: dla Części I zamówienia: a. kwalifikacji zawodowych: Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: - Kierownikiem robót branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającym uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. dla Części II zamówienia: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 1. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza: a) uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. b) odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dla części nr I oraz części nr II: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dla części nr I - wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 4) kosztorysy ofertowe (uproszczony) sporządzony, wyceniony zgodnie z przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 5) dla części nr I – wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6) wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: a) Konieczność zmiany terminu bez zmiany wynagrodzenia umownego: - Działanie siły wyższej, tj: wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia – wojna, klęska żywiołowa, strajki, - Wyjątkowo niesprzyjające warunków fizycznych bądź atmosferycznych. Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające poniżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na usunięcie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwia prowadzenie robót. - Nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także zdarzenia, które niezależnie od Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna (np. zmiana obowiązujących przepisów). - Decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych). - Wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. - Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiajacego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego. - Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. - Wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji. - Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, - Przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotu umowy, b) Rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiajacego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje: c) Zmian przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: - Zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 13 ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy, pod warunkiem przedstawiciela w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SIWZ, opracowanej na potrzeby niniejszego postępowania. - Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. d) Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. Zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę (bez zmiany wynagrodzenia), pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcę. e) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenie. f) Zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszających standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia. g) Skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego. h) Skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należytego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie elementów małej architektury (wiata, stojaki na rower, ławo – stoły, stoły oraz kosze na śmieci).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót do wykonania dla części I: Wiata wolnostojąca w kształcie regularnego ośmiokąta wykonana w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja wiaty wykonana jest z drewna modrzewiowego, słupy okrągłe o średnicy fi min. 22 cm. Miecze z drewna modrzewiowego o przekroju 120x180mm. Zaprojektowano pokrycie z blachy tytanowej na rąbek stojący na pełnym deskowaniu gr. blachy min. 0,7mm, rynny i rury spustowe z blachy tytanowej. Wiata oparta będzie na ośmiu słupach opartych bezpośrednio na ławie fundamentowej. Połączenia mogą być wykonane tradycyjnie za pomocą specjalnych wrębów lub za pomocą łączników (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, i pierścienie). W centralnej części wiaty zakłada się lokalizację paleniska posadowionego na ośmiokątnej ławie fundamentowej. Grill o rzucie ośmiokąta o wysokości 75 cm, z wewnętrznym obniżonym paleniskiem. Część paleniskowa grilla ponad teren zostanie wymurowana z kamienia naturalnego, murek z kamienia zostanie zakończony płytą granitową gr. 3 cm. Palenisko wyposażone w ruszt ze stali nierdzewnej stosowanej w przemyśle spożywczym, odpornej na temperaturę, ruszt należy wykonać z płaskownika o wym. 20x5mm wypełnionymi prętami o średnicy min. 6 mm i rozstawie co 20 mm. Palenisko posiadać będzie w pionowych ścianka otwory nawiewne. Bezpośrednio nad paleniskiem został zlokalizowany stalowy okap mocowany do konstrukcji zadaszenia za pomocą stalowego elementu kutego wykonanego z blachy o grubości 5 mm. Po obwodzie wiaty należy wykonać siedzenia z drewna (heblowanego oraz zaimpregnowane) gr. 4 cm i szerokości 30 cm połączone z konstrukcją wiaty. Boki wiaty wykonane są do wysokości 1,02 m jako wypełnienie z desek modrzewiowych. Więźbę dachową należy wykonać z drewna minimum klasy C27. Krokwie główne o wymiarach 10x18 cm. Pierścień górny należy wykonać z belki drewnianej o przekroju 3x16x20cm, natomiast belkę w poziomie murłaty dachu dolnego (pierścień dolny) z belki o przekroju 20x22cm. Dach należy usztywnić deskowaniem z desek gr. 3 cm na tzw. pióro wpust bezpośrednio nad deskowaniem należy zamontować kontrłaty gr. 3 cm i deskowanie z desek gr. 3 cm pod blachę na rąbek stojący. Wiata posadowiona bezpośrednia na stopie fundamentowej 60x30 posadowionej wraz z podbudową na głębokości -1,2 m p.p.t. Fundament zabezpieczyć przeciw wilgoci malując wszystkie powierzchnie fundamentów powierzchniową masą uszczelniającą do betonu. Stopa żelbetowa o przekroju 600x300 mm zbrojona prętami 8fi12 i strzemionami fi6 co 250mm. Słupki żelbetowe o przekroju 300x300 mm zbrojone prętami 4fi12 i strzemionami fi6 co 250 mm. W słupkach zabetonowano marki stalowe służące do przykręcenia słupów drewnianych. Stopę fundamentową należy ułożyć na warstwie geosiatki komórkowej wypełnionej pospółką. W słupkach zabetonowane zostaną marki z rury ocynkowanej służące do przykręcenia słupów drewnianych śrubami. Konstrukcję wiaty należy zastosować drzewo klasy minimum C27. Całość wykonana z drewna modrzewiowego, kolor wiaty oraz małej architektury – orzech. Stojaki na rowery należy wykonać z drewna sosnowego – okrągłego okorowanego o średnicy min. fi 500 mm i długości min. 3000 mm. Stojak przeznaczony będzie do postawienia 6 rowerów. Drewno należy zaimpregnować ciśnieniowo, klasa drewna minimum C27. Ławo stoły należy wykonać z drewna sosnowego okorowanego oraz impregnowanego ciśnieniowo. Blat stołu należy wykonać poprzez rozcięcie bala okrągłego na dwie równe części szerokość blatu min. 600 mm i długości blatu 2400 mm, nogi stołu należy wykonać z drewna okrągłego fi min. 400 mm i wysokości min. 600 mm, całkowita wysokość stołu min. 750 mm. Ławka do siedzenia o długości min. 1800 mm wykonana z drewna świerkowego okorowanego o szerokości min. 300 mm. Ławkę do siedzenia należy wykonać poprzez rozcięcie bala okrągłego na dwie równe części szerokość blatu min. 300 mm i długości min. 1800 mm Materiały przeznaczone na ławo stoły należy zaimpregnować ciśnieniowo. Należy zastosować drzewo klasy minimum C27. Stoły należy wykonać z drewna sosnowego okorowanego oraz impregnowanego ciśnieniowo. Blat stołu należy wykonać poprzez rozcięcie bala okrągłego na dwie części szerokość blatu min. 600 mm i długości blatu min. 1500 mm, nogi stołu należy wykonać z drewna okrągłego fi min. 400 mm i wysokości min. 600 mm, całkowita wysokość stołu min. 750 mm. Materiały przeznaczone na stoły należy zaimpregnować ciśnieniowo. Należy zastosować drzewo klasy minimum C27. Tablica informacyjna o wym. 1500x800 mm – Główna konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo malowanego środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego. Przytwierdzona śrubami do konstrukcji wiaty grillowej. Kosze na śmieci impregnowane, drewniana konstrukcja z wkładem blachy ocynkowanej, przytwierdzony do podłoża betonem B20, kosze o wymiarach min. 50x50x70, pojemność kosza min. 35 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Montaż lamp solarno – wiatrakowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zaprojektowano oświetlenie hybrydowe zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową o następujących (minimalnych) parametrach: - wysokość słupa min. 6 m o konstrukcji stalowej wykonanej z blachy o grubości min. 2,5 mm zabezpieczona antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe). - fundament pod słupy oświetleniowe proponuje się jako prefabrykowane bloczki o wymiarach min. 2000x300x300 . Fundamenty należy wykonać z betonu klasy min. B-20 zbrojone prętami stalowymi o średnicy nie mniejszej niż 20 mm. - ogniwa fotowoltaiczne o mocy min 2x190W. Ogniwa fotowoltaiczne pokryte są szkłem hartownym które jest odporne na wszelkiego rodzaju uderzenia i uszkodzenia typu grad, bądź próba uszkodzenia np.: kamieniem. W celu uzyskania jak najlepszych efektów ogniwa montowane są pod kątem min. 55 stopni i ukierunkowane w stronę południową, co pozwala na pozyskanie jak największej ilości energii słonecznej. Kąt 55 stopni chroni ogniwa przed osadzaniem się śniegu na konstrukcji co ma wpływ na ładowanie systemu. - turbina wiatrowa o mocy min 600W. - zastosować oprawę LED wykonaną z aluminium i hartowanego szkła o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2800 Lm. Barwa światła powinna być z przedziału 5000-7000 K. Oprawa powinna umożliwiać regulacje (zmianę) kąta świecenia. Moc źródła światła została dobrana do możliwości produkcyjnych turbiny i ogniw, źródło światła min 40W, proponuje się zastosować akumulatory o pojemności min 180 Ah, akumulator żelowe lub AGM specjalne do systemów słoneczno-wiatrowych, mogą być montowane na zewnątrz tj.: poza budynkiem, przy założeniu wahań temperatury od - 20 st. C do + 60 st. C, - sterowanie świeceniem lampy odbywa się poprzez układ pozwalający włączać i wyłączać lampę o zaprogramowanej godzinie. Godziny pracy lampy można programować odpowiednio dla każdego dnia tygodnia osobno. System sterowania umożliwia ograniczenie strumienia świetlnego oraz mocy lampy (np. 50%) w wybranych godzinach nocnych co znacznie poprawi sprawność lampy w okresach jesienno - wiosennych charakteryzujących się niższym nasłonecznieniem. Dodatkowo należy zamontować czujniki ruchu umożliwiające załączanie pełnej mocy lampy przy wykryciu ruchu dla okresów w których lampa jest w trybie oszczędnościowym. - stopień ochrony IP 65.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie elementów małej architektury oraz montażu lamp solarno – wiatrakowych w ramach zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2017 15:20 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
04.10.2017 15:19 Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania" (Mirosław Kawulok)
18.09.2017 13:40 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.09.2017 13:40 Dodano załącznik "informacja w trybie art. 86 ust 5 ustawy Pzp" (Mirosław Kawulok)
18.09.2017 13:29 Usunięto załącznik Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Mirosław Kawulok)
18.09.2017 13:28 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.09.2017 13:27 Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp" (Mirosław Kawulok)
12.09.2017 16:18 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
12.09.2017 16:18 Dodano załącznik "Wyjaśnienia i odpoaiwedzi na zapytania do SIWZ " (Mirosław Kawulok)
01.09.2017 14:20 Utworzenie dokumentu. (Mirosław Kawulok)