Ogłoszenie o konsultacxjach społecznych

­

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Istebna do konsultacji projketu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Konsultacje trwać będą w okresie od 01 do 07 grudnia 2017 r.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać pisemnie na adres meilowy: urzad@ug.istebna.pl (do wiadomości Joanna Kohut) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna pok 102 w godzinach urzędowania w terminie do 07 grudnia 2017 r.

Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym czasie, określonym w niniejszym zawiadomieniu, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokól, który opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konsultacxjach społecznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2017 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.12.2017 11:53 Utworzenie dokumentu. (Joanna Kohut)