x 
Drukuj
Leokadia Białożyt 08.03.2018 12:46

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.07.2018 11:38 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:38 Dodano załącznik "Protokół KO Nr 34/2018 zdnia 13 marca 2018 r." (Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:38 Dodano załącznik "Protokół KRG Nr 34/2018 zdnia 13 marca 2018 r." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:02 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:01 Dodano załącznik " Informacja Wójta Gminy Istebna dotyczącej realizacji art. 37 ust 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 24.01.2017 r. do 02.03.2018r." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:01 Dodano załącznik " Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna środków stanowiących fundusz sołecki. " (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2018 roku na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2018 roku." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Opiniowanie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017." (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji 13.03.2018" (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:46 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)