Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej

­

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr XXII/164/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej, w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem,

w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.,

w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w pok. nr 205 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 2 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100  w godzinach od 11.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem zaufanym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29 stycznia 2019 r.:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@ug.istebna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

Wójt Gminy Istebna

   Łucja Michałek

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Daria Łysek
Informację wytworzył:Daria Łysek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2018 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.11.2018 10:48 Utworzenie dokumentu. (Daria Łysek)