Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu placówek Szkolno - Wychowawczych w Cieszynie

­

Istebna, dnia 27 września 2019 r.

SSO.271.1.3.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Istebna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Istebna

pod adresem: Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000

tel./fax +48 33 8556500

e-mail: urzad@ug.istebna.pl

strona www: www.istebna.eu

 

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 730 ze. zm.), stosownie do postanowień art. 4 pkt 8 tej ustawy.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów niepełnosprawnych

do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie w roku szkolnym 2019/2020” na trasie:

Dowozy: Istebna Beskid 1654–– Istebna Gliniane 1392 – Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3.

Odwozy: Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 – Istebna Gliniane 1392 – Istebna Beskid 1654.

Łączna ilość kilometrów w ciągu dnia : ok 180 km.

Liczba dowożonych osób: 2 uczniów oraz jeden opiekun.

Łączna ilość kilometrów w czasie obowiązywania umowy to 9.900 km.

Wykonawca zapewnia opiekuna dla przewożonych uczniów.

2. Dowóz uczniów z miejsca ich zamieszkania do szkoły (rozpoczęcie dowozu zgodne z obowiązującym planem lekcji oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć do domu (odbiór dzieci  zgodnie z obowiązującym planem lekcji), odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin uzgodnionych z Zamawiający. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu umowy zapewni pojazd dostosowany do

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, odpowiedni do liczby przewożonych uczniów wraz z kierowcą i opiekunem, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób.

4. Usługi przewozu Wykonawca powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi

do przewozu niepełnosprawnej młodzieży szkolnej spełniającym wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym samym Wykonawca powinien spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) i kodeksu drogowego. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do pomocy dzieciom niepełnosprawnym podczas wsiadania

i wysiadania z pojazdu.

6. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi oraz

opiekunowi miejsca siedzącego w pojeździe.

8. Podana w ofercie cena za 1 km świadczenia usługi musi zawierać wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna łącznie z pochodnymi, koszt ubezpieczenia pojazdu, kierowcy i pasażerów oraz wszystkie obciążenia, bez których nie można zrealizować zamówienia.

9. Ceną zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy (brutto) za 1 kilometr świadczenia usługi, który obejmuje dowóz dwójki dzieci oraz ich opiekuna do placówki oświatowej i odwóz ze szkoły do domów. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zależne od liczby kilometrów faktycznie przejechanych w danym miesiącu w odniesieniu do liczby dni obecności dzieci w placówce oświatowej, potwierdzone przez opiekuna w miesięcznym zestawieniu faktycznie przejechanych kilometrów.

10. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 kilometr świadczenia usługi (zgodnie ze złożoną ofertą).

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 14.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko 1 ofertę.

2. Oferta musi być przygotowana na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.

3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego

załącznikiem nr 1 i zawierać wszystkie informacje, dokumenty i załączniki, o których mowa

w treści niniejszego zapytania.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi i innymi przepisami prawa, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi.

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo) w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

6. Ofertę w jednym egzemplarzu jako oryginał należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie,

zabezpieczonej przed możliwością bezśladowego otworzenia. Na kopercie musi się

znajdować:

a) adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000

b) numer sprawy: OSS.271.1.3.2019

 

c) temat zamówienia z adnotacją:

 

“Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020”

 

Nie otwierać przed 07.10.2019 r., godz. 10.15

 

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny, opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.

8. Zawartość oferty:

a) wypełniony formularz oferty, odpowiednio podpisany (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

b) zaświadczenia i oświadczenia określone w pkt 9 niniejszego zapytania ofertowego.

9. Do oferty należy dołączyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

b) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, tj. kopię aktualnej licencji na przewóz osób uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z p. zm.);

c) Informację na temat doświadczenia (załącznik nr 2) – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. umowy, faktury + uznanie wpływu należnych kwot pieniężnych,

referencje, opinie, itp.). Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jedno zamówienie polegającego na dowożeniu osób niepełnosprawnych, o wartości co najmniejszej niż 30.000 zł brutto.

d) Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy oraz o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (oświadczenia te znajdują się w pkt. 3 formularza ofertowego).

10. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena z VAT za 1 kilometr świadczenia usługi napisana cyfrowo.

11. Zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew bankowy), miesięcznie na podstawie rachunku/faktur VAT (na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/fakturze) w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego rachunku/faktury przez Wykonawcę.

12. Do rachunku/faktury VAT należy dołączyć miesięczne zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów sporządzone przez Wykonawcę wg załącznika do umowy, potwierdzone przez opiekuna dowozu.

13. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy Zamawiającego g.matuszna@istebna.eu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiający przekaże bez ujawniania źródła zapytania tym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej.

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści ją, także na stronie internetowej.

15. Wszelkie zamiany treści niniejszego zapytania ofertowego dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco monitorować stronę internetową Zamawiającego.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000, sekretariat, do dnia 07.10.2019 r. do godziny 10.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferty nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego (pkt V pkt 8-9 Zapytania ofertowego) lub przedłoży błędne dokumenty, jego oferta zostanie odrzucona.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego

etapie, bez podania przyczyny. W szczególności Zamawiający może unieważnić postępowanie jeśli cena oferowana przez Wykonawcę przekracza środki przewidziane w budżecie na sfinansowanie zadania.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000, pok. 206, w dniu 07.10.2019 r. o godzinie 10.15.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:

Cena brutto za 1 kilometr świadczenia usługi - 90%

Cena — 90 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 90 punktów, pozostałe oferty

otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 90%

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii — 10%

Czas podstawienia pojazdu zastępczego — 10 pkt

a) Sposób oceniania ofert:

− mniej niż 1 godzina od zgłoszenia -- 10 pkt

− od 1 godziny do 2 godzin od zgłoszenia — 5 pkt

− powyżej 2 godzin od zgłoszenia — 0 pkt

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa ilość punktów.

Do wzoru zostanie podstawiona cena brutto za 1 kilometr świadczenia usługi. Wszystkie obliczenia dokonane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wynikach postępowania Zmawiający zawiadomi Wykonawców poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, a ponadto wybranego wykonawcę poinformuje telefonicznie o terminie zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Grażyna Matuszna, tel. 33/855 65 00 (w. 53)

e-mail: g.matuszna@istebna.eu

X. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna

1000 tel. +48 33 855-65-00,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000, kontakt: IOD@istebna.eu,

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn:

„“Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020”, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 uPzp – zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO.

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.730 ze. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

………………………………..

(podpis Zamawiającego)

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty .

2. Załącznik nr 2 - informacja na temat doświadczenia.

3. Załącznik nr 3 - wzór umowy.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu placówek Szkolno - Wychowawczych w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2019 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.09.2019 14:14 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:14 Dodano załącznik "Formularz Ofertowy " (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:14 Dodano załącznik "Projekt Umowy" (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:13 Usunięto załącznik Projekt Umowy (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:12 Usunięto załącznik Formularz Ofertowy (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:05 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:05 Dodano załącznik "Druk doświadczenia zał 2 " (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:04 Usunięto załącznik Druk odświadczenia (Mirosław Kawulok)
27.09.2019 14:03 Utworzenie dokumentu. (Mirosław Kawulok)