Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna

­

RI.271.2.6.2019

Istebna, dnia 04 października 2019 r.

                                                                      

           

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

na Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Odbioru i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest: z placu wskazanego przez Zamawiającego w ilości:

eternit falisty w ilości około 74 ton,

eternit mały w ilości około 66 ton.

2. Opakowaniu i przygotowaniu odpadów zawierających azbest do transportu, (zabezpieczenie potrzebnych worków jutowych oraz dostarczeniu kontenera),

3. Transportu zdemontowanych odpadów do miejsca ich utylizacji,

4. Przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów do ostatecznej utylizacji (karta przekazania odpadu).

5.  Zapewnienia kompleksowej obsługi załadunku i nadzoru nad nim.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 listopada 2019 r.    

 

 1. Osoby wyznaczone do kontaktu :

Damian Łacek tel. 33 855-65-00

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.
 6. Zamawiający może zmniejszyć ilość odebranego materiału budowlanego zawierającego azbest, do ilości przeznaczonych środków w budżecie Gminy

 

 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
  1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1,
  2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.,
  3. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 2,
  4. Decyzję odpowiedniego organu pozwalającego na transport odpadów.

 

 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2019 o godzinie 1200  w pokoju 203 Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna, Istebna 1000.

 

 

 

 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena -100%

1. Cena oferty powinna obejmować:

 • wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.
 • obowiązujący podatek VAT.

    2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 

 

 

 1. Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Wykonawcy danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000 jest Pan Dariusz Kopacz, kontakt: IOD@istebna.eu,
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebnaw trybie  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. oodbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 1. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) niewybrania żadnej oferty.

 

W załączeniu:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Projekt umowy,

 

 

Sporządził:

Damian Łacek

 

       

 

  .............................................................     

                                                                                                                                 Pieczęć i podpis Zamawiającego

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Damian Łacek
Informację wytworzył:Damian Łacek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2019 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2019 08:09 Edycja dokumentu (Damian Łacek)
14.10.2019 08:09 Zmieniono tytuł załącznika z "scan protokołu.pdf" na "Portokół z przeprowadzonego konkursu ofert.pdf" (Damian Łacek)
14.10.2019 08:08 Edycja dokumentu (Damian Łacek)
14.10.2019 08:08 Dodano załącznik "scan protokołu.pdf" (Damian Łacek)
10.10.2019 09:39 Edycja dokumentu (Damian Łacek)
10.10.2019 09:39 Dodano załącznik "zaproszenie azbest.pdf" (Damian Łacek)
10.10.2019 09:39 Usunięto załącznik Zaproszenie do złożenia oferty.pdf (Damian Łacek)
10.10.2019 09:27 Edycja dokumentu (Damian Łacek)
10.10.2019 09:27 Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty.pdf" (Damian Łacek)
10.10.2019 09:15 Usunięto załącznik PROTOKÓŁ z wyboru dostawcy węgla 2019-2020.odt (Marcin Huć)
09.10.2019 11:18 Edycja dokumentu (Marcin Huć)
09.10.2019 11:18 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ z wyboru dostawcy węgla 2019-2020.odt" (Marcin Huć)
04.10.2019 09:05 Utworzenie dokumentu. (Damian Łacek)