Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

­

Istebna, dnia 12.06.2020 r.

 

 

Zamawiający:           Gmina Istebna

                                    43-470 Istebna, Istebna 1000

                                    tel. 33 855 65 00 wew. 47

                                    NIP 5482676134

Numer postępowania: RI.271.2.16.2020

 

 

GMINA ISTEBNA

działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz 1843 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ

 

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 Euro, dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn.  zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ilości     33 laptopów z oprogramowaniem  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania

1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła+”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

 1. Zadanie obejmuje dostawę 33 sztuk laptopów zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej.
 2. Sprzęt winien być fabrycznie nowy (nie używany, nie będący ekspozycją wystawową) wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku. Wszystkie urządzenia i podzespoły muszą być w opakowaniach pojedynczych, w  nieuszkodzonych  pudełkach.
 3. Parametry sprzętu:

lp.

Opis

Minimalne wymagania

1

Procesor

Co najmniej Intel Core i5 7200U

2

Pamięć RAM

8GB DDR4

3

Karta sieciowa

10/100/1000

4

Kamera

Wbudowana w ramkę ekranu

5

Dysk

 Co najmniej 120GB SSD

6

Wielkość ekranu

Minimum: 15,6"

7

Rozdzielczość

1920x1080 px, matryca mat

8

Porty

RJ-45, HDMI, co najmniej 1x USB 3.0

9

Mikrofon

wbudowany

10

Głośniki

wbudowane

11

Klawiatura

QWERTY

12

Mysz bezprzewodowa

W zestawie

13

System operacyjny

Windows 10PRO

14

Obudowa

Wysokość max 2,4cm, głębokość  max 26cm, szerokość max 38 cm

15

Gwarancja

Minimum 24 miesięcy

 

 

 1. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące.
 2. Do oferty należy dołączyć opis techniczny oferowanego sprzętu.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia : 21 dni od dnia podpisania umowy.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena = 100%

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
 2. Do oferty należy dołączyć opis techniczny oferowanego sprzętu.
 3. Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy.
 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, umieszone w niej informacje powinny być wpisane czytelną i trwałą techniką. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie w rozbiciu na cenę netto, VAT i cenę brutto w walucie polskiej.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 22.06.2020 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn.  zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.
 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Damian Łacek 033 -855-65-00 wew. 47, email:  d.lacek@istebna.eu

 

 

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej z projektem umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

 1. O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi mailowo wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty.
 2. Termin związania ofertą: Wnioskodawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Zastrzeżenia:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Oferty po terminie składania ofert nie podlegają uzupełnieniu.
 6. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego lub przedłoży błędne dokumenty jego oferta zostanie odrzucona.
 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych- Klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do Zaproszenia.
 2. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 -Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Klauzula Informacyjna

 

 

                                                                                                    …………………………………….

                                                                                                                           (podpis kierownika zamawiającego)      

                                                                                                                                         

 

 

 

 

Sporządził: Damian Łacek

Referent Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Istebna w ramach programu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Damian Łacek
Informację wytworzył:Damian Łacek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2020 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2020 08:53 Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania" (Damian Łacek)
18.06.2020 11:53 Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytanie 2" (Damian Łacek)
17.06.2020 13:46 Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania.pdf" (Damian Łacek)
12.06.2020 11:25 Utworzenie dokumentu. (Damian Łacek)