Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Istebnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Istebnej: https://istebna.bip.info.pl/ .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Nie jest spełnione kryterium 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 3.1.1 i 4.1.2 Nie została zachowana dostępność dokumentów do pobrania, zwłaszcza opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Nie jest spełnione kryterium 1.3.1 Nagłówki tabel prezentujących dane mogą nie mieć poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi.
 3. Nie jest spełnione kryterium 1.3.2 i 2.4.3 Po dezaktywacji stylów nie wszystkie informacje są czytelne.
 4. Nie jest spełnione kryterium 1.4.1 i 2.4.7 Selektor CSS outline wyłącza fokus w niektórych częściach interfejsu.
 5. Nie jest spełnione kryterium 1.4.3 Kontrast tekstu w stosunku do tła w niektórych miejscach jest mniejszy niż 4,5:1.
 6. Nie jest spełnione kryterium 1.4.3 i 1.4.5 Nie we wszystkich przypadkach, gdy w arkuszu zdefiniowany jest kolor elementu, zdefiniowany jest również kolor tła, na którym występuje i odwrotnie.
 7. Nie jest spełnione kryterium 1.4.4 Rozmiar czcionek w elementach formularzy nie jest definiowany w jednostkach względnych.
 8. Nie jest spełnione kryterium 1.4.10 Dostęp do strony pomniejszonej do szerokości 256 px nie jest możliwy bez konieczności przesuwania w pionie.
 9. Nie jest spełnione kryterium 1.4.11 Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w stosunku do tła jest mniejszy niż 3:1.
 10. Nie jest spełnione kryterium 2.1.1, 3.2.1 i 2.4.7 Ramka fokusa niektórych części interfejsu jest usunięta za pomocą skryptu.
 11. Nie jest spełnione kryterium 2.1.4 Użytkownik nie może w pełni zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi.
 12. Nie jest spełnione kryterium 2.4.2 Strony nie posiadają poprawnie sformułowanych i unikalnych w całym serwisie tytułów informujących o zawartości strony i jej właścicielu.
 13. Nie jest spełnione kryterium 2.4.4 Na stronie znajdują się puste linki, linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o języku, brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/karty w przeglądarce.
 14. Nie jest spełnione kryterium 2.5.1 Funkcje dostępne za pomocą gestu złożonego nie są dostępne za pomocą gestu prostego.
 15. Nie jest spełnione kryterium 3.2.1 i 3.2.2 Następują zmiany kontekstu bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.
 16. Nie jest spełnione kryterium 4.1.1 Deklaracja DTD nie jest poprawnie sformułowana w kodzie każdej strony.
 17. Nie jest spełnione kryterium 4.1.1 i 4.1.2 Na stronie występują błędy walidacji w teście walidatorem HTML W3C.

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

 1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. Urząd nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wioleta Golik. Adres poczty elektronicznej: dostepnosc@istebna.eu. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 855-65-00 wew. 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Gminy w Istebnej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy w Istebnej niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Gminy w Istebnej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Gminy w Istebnej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 1. możliwość zmiany wielkości czcionki,
 2. możliwość zmiany kontrastu.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Referat Finansowy
 • Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny
 • Referat Usług Komunalnych
 • Samodzielne Stanowisko pomocy administracyjnej ds Oświaty
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny zespół do Spraw Oświaty

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne ( od strony  drogi powiatowej Z 2643S-1), którym można się dostać  schodami oraz wejście boczne od strony parkingu za budynkiem gminy, które również posiada schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na parkingu obok schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM). W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza i umówienia wizyty należy kontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności w UG Istebna pod adresem e-mail: dostepnosc@istebna.eu .

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej który schodzi do petenta.

Na parterze budynku znajduje się  kasa w której pracownik, również ma w obowiązku powiadomienie pracownika odpowiedniej komórki lub jednostki organizacyjnej, który schodzi do petenta.

 

Opracował: Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.