Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Istebnej

Urząd Gminy w Istebnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Istebnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • kontrast (minimalny) - kontrast tekstu w stosunku do tła w niektórych miejscach jest mniejszy niż 4,5:1 (kryterium 1.4.3),
 • nagłówki i etykiety (kryterium 2.4.6),
 • widoczny fokus (kryterium 2.4.7),
 • etykiety lub instrukcje (kryterium 3.3.2).

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy dostępności cyfrowej, nie są dostępne cyfrowo,
 • dokumenty, których wersje elektroniczne nie są w posiadaniu urzędy a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 • dokumenty techniczne, których dostosowanie do dostępności cyfrowej nie jest możliwe z przyczyn technicznych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WASKO S.A..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Golik.
 • E-mail: dostepnosc@istebna.eu
 • Telefon: +48 33 855-65-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Istebnej
 • Adres: 43-470 Istebna 1000
 • E-mail: urzad@istebna.eu
 • Telefon: +48 33 855-65-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Referat Finansowy
 • Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny
 • Referat Usług Komunalnych
 • Samodzielne Stanowisko pomocy administracyjnej ds Oświaty
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny zespół do Spraw Oświaty

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne ( od strony  drogi powiatowej Z 2643S-1), którym można się dostać  schodami oraz wejście boczne od strony parkingu za budynkiem gminy, które również posiada schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na parkingu obok schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia dostępne na stronie internetowej

 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM). W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza i umówienia wizyty należy kontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności w UG Istebna pod adresem e-mail: dostepnosc@istebna.eu .

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej który schodzi do petenta.

Na parterze budynku znajduje się  kasa w której pracownik, również ma w obowiązku powiadomienie pracownika odpowiedniej komórki lub jednostki organizacyjnej, który schodzi do petenta.

 

Opracował: Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.