Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2023 14:19 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030
28.07.2023 13:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony środowiska na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030”
21.07.2023 13:00 Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna wraz z inwentaryzacją wielkości emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych”
21.07.2023 12:39 Obwieszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna wraz z inwentaryzacją wielkości emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych”
21.11.2022 12:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna
09.03.2021 13:23 Konsultacje społeczne projektu Strategii Gminy Istebna 2021-2030.
24.03.2017 09:37 GR.6523.1.2017 Postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Ministerstwa Środowiska detyczącej zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Sól"
28.09.2016 14:50 Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Istebna
28.09.2016 14:47 Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna
19.08.2014 13:38 Informacje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o rozpoczęciu konsultacji społecznych.