Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2007 15:23 Uchwała NrX/95/2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008
28.11.2007 15:20 Uchwała Nr X/94/2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007 r.w sprawie nabycia nieruchomości
28.11.2007 15:17 Uchwała Nr X/93/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007r.w sprawie powołania Komisji Statutowej
28.11.2007 15:14 Uchwała Nr X/92/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007r.w sprawie przystąpienia Gminy Istebna do czesko-polsko-słowackiego związku "TROJMEZÍ – TRÓJSTYK – TROJMEDZIE“
28.11.2007 15:10 Uchwała nr X/91/2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007 r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadz.działalności pożytku
28.11.2007 15:02 Uchwała nr X/90/2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007 r.w sprawie: zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychoraz przeciwdziałania narkomanii 20
08.11.2007 09:58 Uchwała Nr IX/89/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007r.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności kontrolnych.
08.11.2007 09:54 Uchwała Nr IX/88/07Rady Gminy Istebnaz dnia 15 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządz.zm. miejscowego planu zagosp.przestrz.Gminy Istebna, obejmującej obszary w rejonie wyciąg
08.11.2007 09:40 Uchwała Nr IX/87/07 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
08.11.2007 09:35 Uchwała Nr IX/86/07Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 w sprawie przystąpienia do sporz.zmiany miejsc.planu zagosp.przestrz.Gminy Istebna, obej. obszary w rejonie Jasnowic i Zapasiek
25.10.2007 15:22 Uchwała nr IX/85/2007Rady Gminy I s t e b n az dnia 15 października 2007rw sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007 .
25.10.2007 15:10 Uchwała Nr IX/84/2007Rady Gminy Istebnaz dnia 15 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
25.10.2007 15:08 Uchwala Nr IX/83/2007Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007r.w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008
25.10.2007 15:05 Uchwała Nr IX/82/2007Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007r.w sprawie wysokości stawki opłaty miejscowej na rok 2008 i zarządzenia poboru w drodze inkasa.
25.10.2007 15:03 Uchwala Nr IX/81/2007 Rady Gminy Istebnaz dnia 15 października 2007r.w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2008 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
25.10.2007 14:56 Uchwała Nr IX/80/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008r oraz zwolnień od tego podatku.
25.10.2007 14:34 Uchwała Nr IX/79/2007Rady Gminy Istebnaz dnia 15 października 2007 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
25.10.2007 14:30 Uchwała Nr IX/78/2007Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007r.w sprawie zamiany nieruchomości
25.10.2007 14:27 Uchwała Nr IX /77/2007Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
25.10.2007 14:25 Uchwała NR IX/76/2007Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2007 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję 2008 – 2012.
25.10.2007 14:20 Uchwała Nr IX/75/2007Rady Gminy Istebnaz dnia 15 października 2007r.w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2007.
05.09.2007 15:09 Uchwała nr VIII/74/2007Rady Gminy I s t e b n a z dnia 29 sierpnia 2007r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007
05.09.2007 14:57 Uchwała Nr VIII/73/2007Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych,
05.09.2007 14:53 Uchwała Nr VIII/72/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych.
05.09.2007 14:49 Uchwała Nr VIII/71/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2007 r.w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna
05.09.2007 14:44 Uchwała Nr VIII/70/2007Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2007r.w sprawie zamiany nieruchomości
05.09.2007 14:40 Uchwała nr VIII/69/2007 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 29 sierpnia 2007r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
05.09.2007 14:36 Uchwała Nr VIII/68/ 2007 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie poparcia starań o przyznanie prawa do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w województwie śl
05.07.2007 13:57 Uchwała nr VII/67/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007
05.07.2007 13:18 Uchwała nr VII/66/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007r.w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Woj. Śląsk. p.n. „Oprac. proj. i budowa chodników w ciągudrogiIstebna

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna