Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2007 13:01 Uchwała Nr VII/65/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007r.w sprawie nabycia nieruchomości.
05.07.2007 12:51 Uchwała Nr VII/64/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
05.07.2007 12:41 Uchwała Nr VII /63/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości.
05.07.2007 12:19 Uchwała Nr VII/62/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Istebna.
05.07.2007 11:51 Uchwała Nr VII/61/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych.
05.07.2007 11:25 Uchwała Nr VII/60/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe w 2006 roku.
05.07.2007 10:43 Uchwała Nr VII/59/ 2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego.
10.05.2007 12:44 Uchwała nr VI/58/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi inwestycyjnegona realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatoki aut
10.05.2007 12:37 Uchwała nr VI/57/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki
10.05.2007 12:32 Uchwała nr VI/56/2007Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki
10.05.2007 12:25 Uchwała nr VI/55/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007
10.05.2007 12:10 Uchwała nr VI/54/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki
10.05.2007 12:01 Uchwała nr VI/53/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
10.05.2007 09:52 Uchwała nr VI/52/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
10.05.2007 09:17 Uchwała Nr VI/51/2007Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007 r.w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamod
10.05.2007 09:12 Uchwała Nr VI/50/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okreso.i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem
10.05.2007 08:43 U C H W A Ł A NR VI/49/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli .
10.05.2007 08:17 Uchwała Nr VI/48/2007Rady Gminy Istebnaz dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury-Biblioteki Publicznej w Istebnej.
10.05.2007 07:58 Uchwała Nr VI /47/ /2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2006 rok .
20.04.2007 13:59 Uchwała Nr V/46/2007Rady Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2007 r.w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury .
20.04.2007 13:54 Uchwała Nr V/45/ 2007 Rady Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportoweg
20.04.2007 13:46 Uchwała nr V/44/2007Rady Gminy I s t e b n a z dnia 10 kwietnia 2007r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007
20.04.2007 13:25 Uchwała nr V/43/2007 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 10 kwietnia 2007r.w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego „Opracowanie projektu budowy chodnika w ci
20.04.2007 13:21 Uchwała nr V/42/2007 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 10 kwietnia 2007r.w sprawie uchylenia uchwały nr III/22/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 27 grudnia 2006 r.w sprawie pomocy rzeczowej.
20.04.2007 12:49 UCHWAŁA NR V/41/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2007 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, w rejonie trasy biegowej na Kubalonce.
20.04.2007 12:34 Uchwała Nr V /40/ 2007 Rady Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2007 r.w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy,służby w organach bezpieczeństwa Państwa przez Skarbnika Gminy
20.04.2007 12:25 Uchwała Nr V /39/ 2007Rady Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2007 r.w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracysłużby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi
19.03.2007 14:09 Uchwała Nr IV/38//2007 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej .
19.03.2007 14:06 Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej .
19.03.2007 13:59 Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Gminy Istebnaz dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2007 – 2011.

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 następna