Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2009 12:50 Uchwała Nr XX/213/2009 Rady Gminy Istebna Rady Gminy Istebna w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
09.03.2009 12:41 Uchwała Nr XX/212/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa
09.03.2009 12:04 Uchwała nr XX/211/2009 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009
09.03.2009 10:46 Uchwała Nr XX/210/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2009 rok
09.03.2009 10:31 Uchwała Nr XX/209/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.
09.03.2009 10:04 Uchwała Nr XX/208/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009r w sprawie zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
09.03.2009 09:40 Uchwała Nr XX/207/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009r w sprawie nabycie nieruchomości.
09.03.2009 09:23 Uchwała Nr XX /206/2009 dnia 27 lutego 2009r.w sprawie nabycia nieruchomości.
09.03.2009 09:14 Uchwała Nr XX/205/2009 Rady Gminy Istebna Rady Gminy Istebna w sprawie zamiany nieruchomości.
09.03.2009 08:41 Uchwała Nr XX/204/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 paźdz. 2008r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu.
09.03.2009 08:17 Uchwała Nr XX/203/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą „Program aktywności lokalnej dla gminy Istebna.
06.03.2009 15:04 Uchwała Nr XX/202/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
06.03.2009 14:16 Uchwała Nr XX/201/2009 Rady Gminy Istebna w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych wszkołach każdego typu i w przedszkolu.
06.03.2009 14:10 Uchwała Nr XX/200/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
06.03.2009 13:56 Uchwała Nr XX/199/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
06.03.2009 13:40 Uchwała Nr XX/198/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 rokuzmieniająca uchwałę Nr XXV/203/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawieustalenia kryteriów.
06.03.2009 13:12 Uchwała Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.
06.03.2009 13:05 Uchwała Nr XX/196/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 w sprawie aktualizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Istebna”
19.12.2008 10:31 Uchwała nr XIX/195/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ustroń
19.12.2008 10:27 Uchwała nr XIX/194/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
19.12.2008 10:24 Uchwała nr XIX/193/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
18.12.2008 12:59 Uchwała nr XIX/192/2008Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 .
18.12.2008 12:44 Uchwała nr XIX/191/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
18.12.2008 11:51 Uchwała nr XIX/190/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
18.12.2008 11:44 Uchwała nr XIX/189/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r.uchylająca uchwałę nr XII/122/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
18.12.2008 11:36 Uchwała nr XIX/188/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r.uchylająca uchwałę nr XIV/146/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego .
18.12.2008 11:30 Uchwała Nr XIX/187/2008 R G Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchom. zaodbieranie odpadów komunalnych, opróżn.niecz
18.12.2008 11:20 Uchwała nr XIX/186/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarząd. oraz innymi podmiotami uprawnionymi do działalności na 2009r.
18.12.2008 11:15 Uchwała nr XIX/185/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2009 oraz Przeciwdziałania Narkomani
24.10.2008 12:02 Uchwała nr XVIII/184/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 r.uchylająca uchwałę nr XV/158/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna