Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2021 16:04 Uchwała nr XXXV/246/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
01.06.2021 16:02 Uchwała nr XXXV/245/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
01.06.2021 16:01 Uchwała nr XXXV/244/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach-Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
01.06.2021 16:00 Uchwała nr XXXV/243/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 - 2022 przyjętego uchwałą nr .../.../2021 z dnia ... maja 2021 roku.
01.06.2021 15:58 Uchwała nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022.
01.06.2021 15:56 Uchwała nr XXXV/241/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna.
01.06.2021 15:47 Uchwała nr XXXV/240/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna.
01.06.2021 15:46 Uchwała nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
01.06.2021 15:45 Uchwała nr XXXV/238/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 943.
01.06.2021 15:44 Uchwała nr XXXV/237/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2020.
01.06.2021 15:24 Uchwała nr XXXV/236/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
01.06.2021 15:07 Uchwała nr XXXV/235/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Istebna wotum zaufania.
29.04.2021 09:23 Uchwała nr XXXIV/233/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
29.04.2021 09:21 Uchwała nr XXXIV/234/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
28.04.2021 15:35 Uchwała nr XXXIV/232/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół podstawowych w związku z nienależytym wykonywaniem swoich zadań.
28.04.2021 15:34 Uchwała nr XXXIII/231/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
28.04.2021 15:29 Uchwała nr XXXIII/230/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
28.04.2021 15:24 Uchwała nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
30.03.2021 16:39 Uchwała nr XXXII/228/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
30.03.2021 16:38 Uchwała nr XXXII/226/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2021-2025.
30.03.2021 16:38 Uchwała nr XXXII/227/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
30.03.2021 16:37 Uchwała nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Istebna.
30.03.2021 16:34 Uchwała nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021r.w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
03.03.2021 14:24 Uchwała nr XXXI/223/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
03.03.2021 14:22 Uchwała nr XXXI/222/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
03.03.2021 14:20 Uchwała nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
03.03.2021 14:19 Uchwała nr XXXI/220/2021 Rady Gminy istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości.
03.03.2021 14:18 Uchwała nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2021 roku.
18.02.2021 08:34 Uchwała Nr XXXX/218/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
09.02.2021 12:11 Uchwała Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Istebna.

1 2 3 4 5 6 następna