Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 09:22 Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
31.12.2021 09:20 Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu. (dot. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotknietych Przemocą w Rodzinie)
31.12.2021 09:19 Uchwała Nr XLVI/313/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska -Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
31.12.2021 09:17 Uchwała Nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
31.12.2021 09:15 Uchwała Nr XLVI/311/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022 - 2030.
31.12.2021 09:11 Uchwała Nr XLVI/310/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
31.12.2021 09:09 Uchwała Nr XLVI/309/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
31.12.2021 09:08 Uchwała Nr XLVI/308/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
31.12.2021 09:03 Uchwała Nr XLVI/307/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Istebna za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
31.12.2021 09:02 Uchwała Nr XLVI/306/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Istebna.
31.12.2021 08:55 Uchwała Nr XLVI/305/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Istebna.
31.12.2021 08:52 Uchwała Nr XLVI/304/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie nabycia nieruchomości
31.12.2021 08:51 Uchwała Nr XLVI/303/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie zamiany nieruchomości.
31.12.2021 08:49 Uchwała Nr XLVI/302/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie zamiany nieruchomości
31.12.2021 08:39 Uchwała Nr XLVI/301/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie nabycia nieruchomości.
31.12.2021 08:37 Uchwała Nr XLVI/300/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
31.12.2021 08:36 Uchwała Nr XLVI/299/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna.
31.12.2021 08:33 Uchwała Nr XLVI/298/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2022.
13.12.2021 14:52 Uchwała Nr XLV/297/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
13.12.2021 14:49 Uchwała Nr XLV/296/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum –Pietraszyna” zmienionej Uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum-Pietraszyna”
13.12.2021 14:40 Uchwała Nr XLV/295/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. sprawie zmiany Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa” zmienionej Uchwałą Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec -Jaworzynka Krzyżowa".
13.12.2021 14:38 Uchwała Nr XLV/294/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
13.12.2021 14:35 Uchwała Nr XLV/293/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.
06.12.2021 14:31 Uchwała Nr XLIV//292/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
06.12.2021 14:28 Uchwała Nr XLIV//291/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
06.12.2021 14:23 Uchwała Nr XLIV//290/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 360.390,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec —Jaworzynka Krzyżowa".
06.12.2021 14:22 Uchwała Nr XLIV//289/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 333.330,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum —Pietraszyna".
06.12.2021 14:19 Uchwała Nr XLIV//288/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Istebna na lata 2022-2026.
06.12.2021 14:17 Uchwała Nr XLIV//287/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
06.12.2021 14:16 Uchwała Nr XLIV//286/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2021 r. sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Istebna.

1 2 3 4 5 6 następna