Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2020 14:48 Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród Wójta Gminy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej.
04.06.2020 14:46 Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie z Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
04.06.2020 14:45 Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
04.06.2020 14:40 Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
04.06.2020 14:39 Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku.
04.06.2020 14:36 Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2019.
04.06.2020 14:35 Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
04.06.2020 14:33 Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Istebna wotum zaufania
24.04.2020 08:33 uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
24.04.2020 08:23 Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020- 2030
24.04.2020 08:21 Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku
24.04.2020 07:47 Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
24.04.2020 07:45 Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
03.04.2020 11:31 Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
03.04.2020 11:29 Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
03.04.2020 11:27 Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata2017-2022 przyjętego uchwałą nr XXVII/221/2017 z dnia 31 marca 2017.
03.04.2020 11:24 Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, będącej umową dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
03.04.2020 11:19 Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2020 roku
20.03.2020 12:37 Uchwała Nr XVIII.129.2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2020r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
20.03.2020 12:36 Uchwała Nr XVIII.128.2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
20.03.2020 12:12 Uchwała Nr XVIII.127.2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 245.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa- Istebna Beskid- etap II”.
20.03.2020 12:10 Uchwała Nr XVIII.126.2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn: ”Budowa chodnika w ciągu DW 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa- Istebna Beskid- etap II”.
20.03.2020 12:08 Uchwała Nr XVIII.125.2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczana Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
20.03.2020 12:07 Uchwała Nr XVIII.124.2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyróżnień i nagród Wójta Gminy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
20.03.2020 12:05 Uchwała Nr XVIII.123.2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zbycia nieruchomości
06.02.2020 11:37 Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
06.02.2020 11:34 Uchwała Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030
06.02.2020 11:31 Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na rok 2020
06.02.2020 11:28 Uchwała Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczana Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022
06.02.2020 11:22 Uchwała Nr XVII/118/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna