Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2013 08:39 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012
10.04.2013 11:36 Sprawozdnaia finansowe za rok 2012
10.04.2013 11:19 Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
10.04.2013 11:16 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za rok 2012
10.04.2013 11:12 Informacja o stanie mienia Gminy Istebna za rok 2012
10.04.2013 10:57 Sprawozdanie opisowe za rok 2012
01.03.2013 09:06 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2012 roku.
01.03.2013 09:04 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.
01.03.2013 09:02 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wgwartości księgowej jst wg stanu na koniec 2012 roku.
01.03.2013 09:01 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.
01.03.2013 08:59 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2012r.
01.03.2013 08:58 Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 4 kwartału roku 2012
01.03.2013 08:56 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2012r.
01.03.2013 08:55 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do 31.12.2012
01.03.2013 08:54 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31.12.2012
01.03.2013 08:52 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do 31.12.2012
23.10.2012 11:45 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za III kwartał 2012
23.10.2012 11:45 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kwartał 2012
23.10.2012 11:44 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kwartał 2012
23.10.2012 11:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tyt.dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst za III kwartał 2012
23.10.2012 11:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst za III kwartał 2012
20.07.2012 12:08 Rb 34-S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o fin.publ.za II kw.2012
20.07.2012 12:07 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst za II kwartał 2012
20.07.2012 12:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tyt.dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst za II kwartał 2012
20.07.2012 12:04 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za II kwartał 2012
20.07.2012 12:03 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kwartał 2012
20.07.2012 12:02 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kwartał 2012
26.04.2012 08:37 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2012
26.04.2012 08:35 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2012
26.04.2012 08:34 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2012

1 2 następna