Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2021 14:08 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
18.05.2021 14:04 Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Istebna
18.05.2021 14:02 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
18.05.2021 14:00 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
18.05.2021 13:57 Uchwała w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Istebna
18.05.2021 13:56 Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
19.06.2019 10:26 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryby ich pobierania
01.07.2014 13:29 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium doch. uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku albo świad. rzecz. w postaci prod. żywnośc. oraz określenia zasad zwrotu wydatków na te świadczenia
01.07.2014 13:25 Uchwała w sprawie podwyższenia lryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pienieżnego na zakup posiłku lub żywności
23.04.2009 13:35 Załącznik do Uchwały Nr XX/203/2009 "Program aktywności lokalnej"
23.04.2009 13:34 Uchwała Nr XX/203/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27.02.2009 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą „Program aktywności lokalnej dla gminy Istebna..."
23.04.2009 13:30 Uchwała Nr XV/147/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia i wdrożenia projektu systemowego pod nazwą „ Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Istebna".
23.04.2009 13:27 Uchwała Nr VI/50/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzecz., zasiłki okresowe i zasiłki cel. przyznane pod warunkiem zwrotu
23.04.2009 13:25 Uchwała Nr VI/51/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku cel. na ekonom. usamodzielnienie
20.12.2005 10:47 Uchwała Nr XXXIII/293/2005 Rady Gminy w Istebnej z dnia 12 listopada 2005 r.w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Istebna osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków
20.12.2005 10:41 Uchwała Nr XXXIII/292/2005 Rady Gminy w Istebnej z dnia 12 listopada 2005 r.w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Istebna na lata 2006-2015
09.12.2004 09:48 Uchwała Nr XXV/195/2004 Rady Gminy w Istebnej z dnia 26 listopada 2004 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
16.01.2004 11:16 Uchwała w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.