Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2014 09:38 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
24.10.2014 09:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
24.10.2014 09:36 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
24.10.2014 09:35 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o fin.publ.okres sprawozdawczy od początku roku do końca 3 kwartału roku 2014
24.10.2014 09:34 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do 30 września 2014 roku
24.10.2014 09:33 Rb-27S sprawozdnaie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do 30 września 2014 roku
25.08.2014 09:03 Opinia RIO w sprawie przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.
14.08.2014 11:02 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2014
25.07.2014 09:21 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
25.07.2014 09:16 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
25.07.2014 08:54 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
25.07.2014 08:16 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o fin.publ.okres sprawozdawczy od początku roku do końca 2 kwartału roku 2014
25.07.2014 08:13 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły w upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
25.07.2014 08:11 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do 30 czerwca 2014 roku
25.07.2014 08:08 Rb-27S sprawozdnaie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do 30 czerwca 2014 roku
22.04.2014 11:26 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
22.04.2014 11:24 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
22.04.2014 11:23 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
22.04.2014 11:21 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o fin.publ.okres sprawozdawczy od początku roku do końca 1 kwartału roku 2014
22.04.2014 11:19 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły w upływem roku budżetowego: 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
22.04.2014 11:17 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
22.04.2014 11:16 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
25.03.2014 12:02 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do 31 stycznia 2014 roku
25.03.2014 12:00 Rb-27S sprawozdnaie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do 31 stycznia 2014 roku