Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2016 08:18 Uchwała VII/49/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Istebna nieruchomości Skarbu Państwa
02.02.2016 08:17 Uchwała VII/48/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
02.02.2016 08:15 Uchwała VII/47/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
02.02.2016 08:14 Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy istebna na lata 2015-2025.
02.02.2016 08:13 Uchwała VII/45/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego
02.02.2016 08:11 Uchwała VII/44/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
01.02.2016 16:09 Uchwała VII/43/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
01.02.2016 16:07 Uchwała VII/42/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości
01.02.2016 16:05 Uchwała VII/41/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości
01.02.2016 16:03 Uchwała VII/40/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
01.02.2016 15:41 Uchwała VII/39/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
01.02.2016 15:40 Uchwała VII/38/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
01.02.2016 15:38 Uchwała VII/37/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
01.02.2016 15:37 Uchwała VII/36/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok
01.02.2016 14:29 Uchwała VII/35/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
01.02.2016 14:28 Uchwała VII/34/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
01.02.2016 14:26 Protokół z sesji Nr VII