Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2016 11:13 Uchwała IX/58/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej
02.02.2016 08:45 Protokół z sesji Nr VIII
02.02.2016 08:43 Uchwała NR VIII/57/2015 rady Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015.
02.02.2016 08:41 Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy istebna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025.
02.02.2016 08:38 Uchwała VIII/55/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia wezwania xxxxxx do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
02.02.2016 08:31 Uchwała Nr VIII/54/2015 rady Gminy Istebna zdnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
02.02.2016 08:29 Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Istebna w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenia opłaty abonamentowej
02.02.2016 08:27 Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
02.02.2016 08:25 Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
02.02.2016 08:23 Uchwała Nr VIII/50/2015. Rady Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2014 roku