Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2016 14:10 Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
09.08.2016 14:09 Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025
09.08.2016 14:08 Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
09.08.2016 14:07 Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności.
09.08.2016 14:06 Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi ”Zaolzie” do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
09.08.2016 14:04 Uchwałę nr XX/155/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
09.08.2016 14:02 Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
09.08.2016 13:40 Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2016 roku.