Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 09:58 Protokół z XXVII sesji rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017r.
06.04.2017 11:43 Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
06.04.2017 11:42 Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawienie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Istebna na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
06.04.2017 11:41 Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
06.04.2017 11:40 Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
06.04.2017 11:39 Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
06.04.2017 11:39 Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
06.04.2017 11:38 Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017 – 2025
06.04.2017 11:37 Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
06.04.2017 11:36 Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
06.04.2017 11:36 Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
06.04.2017 11:35 Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
06.04.2017 11:33 Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na najem części działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.
06.04.2017 11:32 Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku.
06.04.2017 11:30 Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
06.04.2017 11:25 Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.