Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2017 08:00 Protokół nr XXVIII/2017 z dnia 19 maja 2017r.
23.05.2017 09:55 Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenie opłaty abonamentowej.
23.05.2017 09:52 Uchwała nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
23.05.2017 09:51 Uchwała nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 39.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”.
23.05.2017 09:50 Uchwała nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „ Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”.
23.05.2017 09:49 Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa”.
23.05.2017 09:48 Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
23.05.2017 09:47 Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
23.05.2017 09:44 Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
23.05.2017 09:43 Uchwała nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
23.05.2017 09:43 Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
23.05.2017 09:42 Uchwała nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2016.
23.05.2017 09:29 Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
23.05.2017 09:25 Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.