Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2018 13:37 Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
04.10.2018 13:36 7. Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
04.10.2018 13:36 Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
04.10.2018 13:35 Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za pierwsze półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
04.10.2018 13:34 Uchwała nr XLV/360/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2018.
04.10.2018 13:33 Uchwała nr XLV/358/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019.
04.10.2018 13:33 Uchwała nr XLV/359/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
04.10.2018 13:32 Uchwała nr XLV/356/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Istebna za pomocą innego instrumentu płatniczego.
04.10.2018 13:32 Uchwała nr XLV/357/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień od tego podatku.
04.10.2018 13:31 Uchwała nr XLV/355/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar części Złotego Gronia.
04.10.2018 13:30 Uchwała nr XLV/354/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
04.10.2018 13:29 Uchwała nr XLV/353/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
04.10.2018 13:28 Uchwała nr XLV/351/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
04.10.2018 13:28 Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.