Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2022 14:08 UCHWAŁA NR LIV/359/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
29.06.2022 14:01 UCHWAŁA NR LIV/358/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030
29.06.2022 13:40 UCHWAŁA NR LIV/357/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 01 kwietnia 2022 r. według właściwości
29.06.2022 13:38 UCHWAŁA NR LIV/356/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 08 kwietnia 2022 r. według właściwości
29.06.2022 13:36 UCHWAŁA NR LIV/355 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
29.06.2022 13:35 UCHWAŁA NR LIV/354/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
29.06.2022 13:34 UCHWAŁA NR LIV/353/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Istebna na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
29.06.2022 13:31 UCHWAŁA NR LIV/352/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
29.06.2022 13:30 UCHWAŁA NR LIV/352/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
29.06.2022 13:28 UCHWAŁA NR LIV/350/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej
29.06.2022 13:26 UCHWAŁA NR LIV/349/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Istebna absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok
29.06.2022 13:25 UCHWAŁA NR LIV/348/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
29.06.2022 13:21 UCHWAŁA NR LIV/347/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Istebna wotum zaufania
07.06.2022 14:26 UCHWAŁA NR LIII/346/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.06.2022 14:19 Uchwała nr LIII/345/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 31 maja 2022. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030
07.06.2022 12:26 UCHWAŁA NR LIII/344/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
05.05.2022 13:37 UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
05.05.2022 13:35 UCHWAŁA NR LII/342/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030
05.05.2022 13:29 UCHWAŁA NR LII/341/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
05.05.2022 13:27 UCHWAŁA NR LII/340/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu utworzenia Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego
05.05.2022 13:26 UCHWAŁA NR LII/339/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty
12.04.2022 13:46 Uchwała Nr LI/338/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok
07.04.2022 11:46 Uchwała Nr L/337/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
07.04.2022 11:38 Uchwała Nr L/336/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Istebna na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zmian w budżecie i w WPF.
05.04.2022 12:16 Uchwała Nr XLIX/335/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
05.04.2022 12:12 Uchwała Nr XLIX/334/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Uchwała Nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022 - 2030.
05.04.2022 12:07 Uchwała Nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
05.04.2022 11:53 Uchwała Nr XLIX/332/2022 Rady Gminy Istebna z dnia30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2022 roku.
05.04.2022 11:50 Uchwała Nr XLIX/331/2022 Rady Gminy Istebna z dnia30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2022.
28.02.2022 13:16 Uchwała Nr XLVIII/330/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.

1 2 3 4 5 6 następna