Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 14:24 Uchwała nr XXXI/223/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
03.03.2021 14:22 Uchwała nr XXXI/222/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
03.03.2021 14:20 Uchwała nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
03.03.2021 14:19 Uchwała nr XXXI/220/2021 Rady Gminy istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości.
03.03.2021 14:18 Uchwała nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2021 roku.
18.02.2021 08:34 Uchwała Nr XXXX/218/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
09.02.2021 12:11 Uchwała Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Istebna.
09.02.2021 11:21 Uchwała Nr XXIX/216/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy Istebna na rok 2021.
09.02.2021 11:19 Uchwała Nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Istebna.
09.02.2021 11:11 Uchwała Nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej.
09.02.2021 11:06 Uchwała Nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej.
09.02.2021 11:04 Uchwała Nr XXIX/212/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
09.02.2021 11:02 Uchwała Nr XXIX/211/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021- 2030.
09.02.2021 10:57 Uchwała Nr XXIX/210/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej.
09.02.2021 10:55 Uchwała Nr XXIX/209/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Istebna.
05.01.2021 09:58 Uchwała Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2021 - 2030.
05.01.2021 09:57 Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
22.12.2020 11:43 Uchwała Nr XXVIII/208/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021-2030", w tym trybu jej konsultacji
22.12.2020 11:41 Uchwała Nr XXVIII/207/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Gminy Istebna.
22.12.2020 11:34 Uchwała Nr XXVIII/206/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
22.12.2020 11:32 Uchwała Nr XXVIII/205/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Istebna do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
22.12.2020 11:31 Uchwała Nr XXVIII/203/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
22.12.2020 11:31 Uchwała Nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
22.12.2020 11:30 Uchwała Nr XXVIII/202/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska -Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
22.12.2020 11:29 Uchwała Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2021.
22.12.2020 11:28 Uchwała Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
22.12.2020 11:27 Uchwała Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
22.12.2020 11:25 Uchwała Nr XXVIII/196/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2021.
22.12.2020 11:24 Uchwała Nr XXVIII/195/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/ 183/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.
01.12.2020 10:55 Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.

1 2 3 4 5 6 następna