Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2020 12:15 Uchwała Nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz określania szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
05.11.2020 12:13 Uchwała Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
05.11.2020 12:12 Uchwała Nr XXVI/185/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
05.11.2020 12:04 Uchwała Nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.
05.11.2020 12:02 Uchwała Nr XXVI/182/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
05.11.2020 12:01 Uchwała Nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
28.09.2020 14:51 Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie stanowienia dorocznych nagród Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
28.09.2020 14:49 Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
28.09.2020 14:47 Uchwała Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
28.09.2020 14:45 Uchwała Nr XXV/177/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2020
28.09.2020 14:44 Uchwała Nr XXV/176/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru, określenia stawek oraz inkasenta, na rok 2021.
28.09.2020 14:15 Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
28.09.2020 13:19 Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
28.09.2020 13:18 Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
28.09.2020 13:16 Uchwała Nr XXV/172/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz terminu , częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty
28.09.2020 13:13 Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości
28.08.2020 12:10 Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
28.08.2020 12:04 Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
28.08.2020 12:01 Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec -Jaworzynka Krzyżowa".
28.08.2020 11:59 Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum-Pietraszyna".
21.08.2020 14:08 Uchwała Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
21.08.2020 14:06 Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
21.08.2020 14:04 Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna"
10.07.2020 10:02 Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2019 roku.
10.07.2020 10:01 Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Istebna na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
10.07.2020 09:59 Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Istebna.
10.07.2020 09:55 Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
10.07.2020 09:46 Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna.
10.07.2020 09:45 Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Istebna.
10.07.2020 09:43 Uchwała Nr XXII/157/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

1 2 3 4 5 6 następna