Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2022 12:42 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
21.04.2022 12:41 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
21.04.2022 12:39 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
21.04.2022 12:37 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
21.04.2022 12:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2022 r.
21.04.2022 12:34 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 1 kwartału roku 2022
21.04.2022 12:32 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 od początku roku do dnia 31 marca 2022
21.04.2022 12:31 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
21.04.2022 12:30 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca 2022
05.01.2022 08:47 SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - rok podatkowy 2022