Ogłoszenie nr 510251673-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna na następujących odcinkach: Odcinek I w km 0+000 – 0+151 oraz odcinek II w km 0+000 – 0+364

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606216-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna na następujących odcinkach: Odcinek I w km 0+000 – 0+151 oraz odcinek II w km 0+000 – 0+364
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna na następujących odcinkach: Odcinek I w km 0+000 – 0+151 oraz odcinek II w km 0+000 – 0+364. 3.2. Zakres robót do wykonania: ODCINEK 1 - 0+000 – 0+151 3.2.1. Roboty rozbiórkowe: ręczna rozbiórka nawierzchni tłuczniowej grubości 9 cm w ilości 15,60 m2, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości 3,37 Mg. 3.2.2. Podbudowa: mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 406,80 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod profilowanie masą mineralno – bitumiczną w ilości 406,80 m2, profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno – bitumiczną z transportem masy do miejsca wbudowania w ilości 40,52 Mg. 3.2.3. Nawierzchnia: skropienie podbudowy asfaltem w ilości 406,80 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej grubości po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy do miejsca wbudowania w ilości 406,80 m2. 3.2.4. Zjazdy: profilowanie zjazdów tłuczniem średnia grubość warstwy 7 cm z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 3,00 m3, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 100,00 m2. skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 130,00 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy do miejsca wbudowania w ilości 130,00 m2. 3.2.5. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: regulacja pionowa studni rewizyjnych w ilości 2,00 szt, profilowanie poboczy tłuczniem średnia grubość warstwy 5 cm z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 3,02 m3, ręczne profilowanie pobocza masą mineralno-bitumiczną średnia grubość 3 cm z transportem masy do miejsca wbudowania w ilości 22,56 Mg, oczyszczenie elementów ściekowych z namułu w ilości 33,00 m ODCINEK 2 - 0+000 – 0+364 3.2.1. Roboty rozbiórkowe: ręczna rozbiórka nawierzchni tłuczniowej grubości 9 cm w ilości 8,10 m2, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5 Mg, załadunek mechaniczny w ilości 1,75 Mg. 3.2.2. Podbudowa: mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 1.259,60 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod profilowanie masą mineralno – bitumiczną w ilości 1.259,60 m2, profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno – bitumiczną z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 125,46 Mg. 3.2.3. Nawierzchnia: skropienie podbudowy asfaltem w ilości 1.259,60 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 1.259,60 m2. 3.2.4. Zjazdy: mechaniczne wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm w ilości 20,10 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na całej szerokości jezdni w ilości 20,10 m2, rręczna rozbiórka podbudowy tłuczniowej grubości 6 cm – zjazdy na drogi gminne w ilości łącznej 30,90 m2, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości 4,45 Mg. mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 422,37 m2, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 442,47 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 442,47 m2. 3.2.5. Ubezpieczenie rowu: karczowanie drzewa w ilości 1 szt, roboty ziemne z odwozem urobku samochodem samowyładowczym 5 Mg na odległość 5 km – wykop pod przepust w ilości 6,72 m3, ława pod przepust z pospółki w ilości 1,12 m3, montaż przepustu z rur grubościennych PCV średnicy 40 cm w ilości 6,00 m, ścianki czołowe przepustu średnicy 40 cm w ilości 3 szt, zasypanie przepustu piaskiem 20 cm ponad rurę w ilości 1,85 m3, podbudowa z tłucznia grubości 30 cm na poszerzeniach w ilości 5,60 m2, roboty ziemne poprzeczne na przerzut – pod ubezpieczenie ażurami w ilości 31,90 m3, ława pod ubezpieczenie dna z pospółki grubości 10 cm w ilości 1,45 m2, umocnienie dna płytkami chodnikowymi w ilości 10,15 m2, umocnienie skarp ażurami 60 x 40 x 10 cm z wypełnieniem otworów gruntem w ilości 34,80 m2. 3.2.6. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: regulacja pionowa studni rewizyjnych w ilości łącznej 10,00 szt, regulacja pionowa studzienki ściekowej w ilości 1 szt, zamontowanie pokrywy średnicy 950 mm z włazem na istniejącej studni w ilości 1 szt, profilowanie poboczy tłuczniem średnia grubość warstwy 5 cm z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 9,10 m3, ręczne profilowanie pobocza masą mineralno-bitumiczną średnia grubość 3 cm z transportem masy mineralno – bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 54,38 Mg, wykonanie wodospustu poprzez odcisk łaty 5 x 5 cm w warstwie ścieralnej lokalizacja wg wskazań Inwestora w ilości 32,00 m, oczyszczenie przepustu średnicy 40 cm z namułu w ilości 9,00 m. 3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45233142-6, 45233320-8, 45233100-0, 45233220-7, 45233140-2, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 298425.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dro-Most Marek Kunz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Górecka 56
Kod pocztowy: 43-438
Miejscowość: Brenna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 355728.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 355728.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 355728.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.