Istebna: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Istebna w 2012 r. - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 302188 - 2012; data zamieszczenia: 15.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. śląskie, tel. 033 8556500 w. 39, faks , strona internetowa www.ug.istebna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Istebna w 2012 r. - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia są do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych na drogach gminnych tj: Remonty cząstkowy nawierzchni mieszanką emulsji asfaltowej i grysów kamiennych - cena za 1 Mg wbudowanej samej emulsji asfaltowej, Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową - bez obcinania krawędzi z zamknięciem całej powierzchni łat emulsją asfaltową i grysem 2/5, Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem i grysami kamiennymi. Szczegółowy zakres robót został określony w: przedmiarze robót na remonty cząstkowe - zał. nr 1, STWiORB - zał. nr 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA