Istebna: I etap budowy boiska szkolnego - asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Zaolziu
Numer ogłoszenia: 134647 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. śląskie, tel. 033 8556500 w. 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I etap budowy boiska szkolnego - asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Zaolziu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: I etap budowy boiska szkolnego - asfaltowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Zaolziu, roboty polegają na wykonaniu: - demontażu istniejących urządzeń, - drenażu boiska, - podbudowy boiska, - nawierzchni boiska z asfaltu, ogrodzenia boiska wraz z bramami wjazdowymi, - montażu urządzeń sportowych,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.27.20-8, 45.21.40.00-0, 45.34.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.istebna.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 tel/fax 033 855-65-00 wew. 43 pok. 205.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).