Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.istebna.bip.info.pl


Istebna: Budowa zbiornika przeciwpożarowego Tyniok w Koniakowie
Numer ogłoszenia: 302172 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej , Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. śląskie, tel. 033 8556500 w. 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika przeciwpożarowego Tyniok w Koniakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn: Budowa zbiornika przeciwpożarowego Tyniok w Koniakowie. Zakres robót do wykonania: Projekt przewiduje wykonanie: 1. Zbiornik przeciwpożarowy - Projektuje się zbiornik żelbetowy czterokomorowy o całkowitej pojemności 124 m 3 . Pojemność wody przeciw pożarowej wynosi 100 m3 . W ramach powyższego zadania Zamawiający wykona I etap zadania czyli budowę jednej komory zbiornika. Zbiornik częściowo zostanie zagłębiony w ziemi, część zbiornika zostanie zagłębiona w ziemi, część ponad gruntem zostanie wyposażona w kominek wentylacyjny oraz właz wejściowy z klapą z blachy nierdzewnej i drabinką zejściową - ze stali nierdzewnej. Zbiornik należy wyposażyć w spust do jego opróżniania, wraz z odprowadzeniem wody dl lokalnego potoku. W zbiorniku zostaną zamontowane wyłączniki (sondy) regulujące automatycznie poziom wody w zbiorniku oraz wyłączające pompę przy poziomie minimum maksimum. Teren wokół zbiornika zostanie ogrodzony płotem siatkowym wysokości 1,5 m, na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie. Ze zbiornika zostanie wychodził przewód wody ppoż fi 125 mm. 2. Przewód wody przeciwpożarowej - Projektowany zbiornik zostanie podłączony do hydrantu przewodem PE 125 mm. Projektuje się przewód PE-HD DZ125 PN 10, łączony przy pomocy zgrzewania. Przewód należy układać na głębokości 140 cm, w pełnej obsypce piaskowej o grubości min. 15 cm. Bezpośrednio za zbiornikiem jak i prze projektowanym hydrantem należy zamontować zasuwy odcinające typu HAWLE 125 mm z wyprowadzonym do poziomu terenu pokrętłem w obudowie tz. skrzynki ulicznej. Celem oznakowania armatury na słupkach stalowych należy zamontować tabliczki oznaczenia armatury. Przed całkowitym zasypaniem rurociągu należy ułożyć na głębokości 40 cm taśmę oznaczeniową koloru niebieskiego. Na zakończeniu przewodu należy zamontować hydrant ppoż o średnicy 80 mm. Hydrant będzie się znajdował obok istniejącej studni głębinowej. Długość przewodu ppoż fi 125 mm wynosi - 265,00 mb. 3. Rurociąg tłoczny: Projektuje się wykonanie rurociągu tłocznego łączącego istniejącą studnię głębinową ze zbiornikiem wody przeciw pożarowej. Projektowany przewód tłoczny należy wykonać z rur PE-HD DZ 50 PN 16 o średnicy 50 mm, łączonych przy pomocy łączników zaciskowych. Rury należy układać na głębokości 140 cm w pełnej obsypce piaskowej grubości minimum 15 cm. Bezpośrednio za studnią należy zamontować zasuwę odcinającą typu HAWLE o średnicy 50 mm. Przejście projektowanego przewodu tłocznego przez drogę dojazdową należy wykonać z stalowej rurze ochronnej 150 mm. Długość rurociągu tłocznego fi 50 mm wynosi - 275,00 mb. 4. Istniejąca studnia głębinowa: projektuje się montaż pompy głębinowej o wydajności 1,0 - 1,2 m3/h oraz wysokości podnoszenia 140 m sł wody (1,4 MPa), zasilanym napięciem 390 V. Pompa będzie sterowana automatycznie w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Teren wokół studni zostanie ogrodzony płotem siatkowym o wysokości 150 cm. Na terenie ogrodzonym będzie się również znajdować szafa sterownicza oraz złącze kablowe z licznikiem energii. Pokrywa na studni musi być wykonana ze stali nierdzewnej zamykana na kłódkę. Teren wokół studni musi być oznaczony tabliczkami informacyjnymi. 3.3 Szczegółowy zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, kosztorys ślepy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych równoważnych lecz nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. 3.4 Zamawiający zastrzega, że: natychmiast zostanie zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków. Wykonawca nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.72.70-3, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia kwoty WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); Zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy; Kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Wskazane jest załączenie do oferty zbiorczego zestawienia kosztorysów z podaniem wartości poszczególnych kosztorysów (wg kolejności jak w przedmiarach robót). Suma zestawienia powinna równać się cenie ofertowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach i na następujących zasadach, za obopólną zgodą stron: Zmiany ogólne: A. Możliwa jest: a. zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, c. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego. a) przekazanie placu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy, B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie lub wznowienie usług, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne ( opóźnienie spowodowane przez urzędy ), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne np. protesty petycje, d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) roboty dodatkowe, f) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, g) zmiany stanu prawnego, h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) niesprzyjające warunki atmosferyczne, j) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, k) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji. l) wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót. C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: A. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztów wykonania usługi a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części usług, d) z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych, e) z wydłużeniem terminu świadczenia usług w ramach niniejszej umowy. 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.istebna.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 tel/fax 33 855-65-00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 pok. 102 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie