Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------zzAy0VDwGb1ORtfYFvRdVL Content-Location: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154847&rok=2013-08-02 MIME-Version: 1.0 ------------zzAy0VDwGb1ORtfYFvRdVL Content-Disposition: inline; filename=index.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=index.htm Content-ID: Content-Location: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154847&rok=2013-08-02 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Og=C5=82oszenie p= owi=C4=85zane:
Og=C5=82oszenie nr 126757-2013 z = dnia 2013-06-27 r. Og=C5=82oszenie o zam=C3=B3wieniu - Koniak=C3=B3w=
Przedmiot zam=C3=B3wienia polega na remoncie instalacji elektrycznej = w budynku Szko=C5=82y Podstawowej Nr 2 w Koniakowie - I etap. = Zakres rzeczowy obejmuje: a. Przebudow=C4=99 istniej=C4=85cego zasilania uk=C5=82adu pomiarowego, = = b. Wykonanie rozdzielni...
Termin sk=C5=82adania ofert: 2013-07-12

Koniak=C3=B3w: Re= mont instalacji elektrycznej w budynku Szko=C5=82y Podstawowej Nr 2 w Ko= niakowie - etap I.
Numer og=C5=82oszenia: 154847 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013<= /b>
OG=C5=81OSZENIE O UDZIELENIU ZAM=C3=93WIENIA - Roboty budowlane

<= /p>

Zamieszczanie og=C5=82oszenia: obowi=C4=85zkowe.

Og=C5=82oszenie dotyczy: zam=C3=B3wienia publicznego.

Czy zam=C3=B3wienie by=C5=82o przedmiotem og=C5=82oszenia w Biulet= ynie Zam=C3=B3wie=C5=84 Publicznych: tak, numer og=C5=82oszenia w BZ= P: 126757 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam=C3=B3wie=C5=84 Publicznych zosta=C5=82o zamie= szczone og=C5=82oszenie o zmianie og=C5=82oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ=C4=84CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szko=C5=82a Podstawowa Nr 2 w Koniakowie,= Koniak=C3=B3w 480, 43-476 Koniak=C3=B3w, woj. =C5=9Bl=C4=85skie, tel. 0= 33 8556496, faks 033 8556496.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ=C4=84CEGO: Administracja samorz=C4=85dow= a.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM=C3=93WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam=C3=B3wieniu przez zamawiaj=C4=85cego: R= emont instalacji elektrycznej w budynku Szko=C5=82y Podstawowej Nr 2 w K= oniakowie - etap I..

II.2) Rodzaj zam=C3=B3wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre=C5=9Blenie przedmiotu zam=C3=B3wienia: Przedmiot za= m=C3=B3wienia polega na remoncie instalacji elektrycznej w budynku Szko=C5= =82y Podstawowej Nr 2 w Koniakowie - I etap. Zakres rzeczowy obejmuje: a= . Przebudow=C4=99 istniej=C4=85cego zasilania uk=C5=82adu pomiarowego, b= . Wykonanie rozdzielni bezpiecznikowych RB, RB0, RB1, c. Wykonanie wewn=C4= =99trznej linii zasilaj=C4=85cej WLZ, d. Wykonanie po=C5=82=C4=85cze=C5=84= wyr=C3=B3wnawczych, e. Monta=C5=BCu wy=C5=82=C4=85cznika Ppo=C5=BC, f. = Monta=C5=BCu dzwonka szkolnego, g. Wykonanie wewn=C4=99trznej instalacji= elektrycznej, h. Monta=C5=BC osprz=C4=99tu elektroenergetycznego, i. Mo= nta=C5=BC lamp, j. Wykonanie prac malarskich. Warunki og=C3=B3lne dla za= dania 1. Wykonawca zobowi=C4=85zany jest udzieli=C4=87 gwarancji na robo= ty obj=C4=99te zam=C3=B3wieniem minimum - 60 miesi=C4=99cy. 2. Rozliczen= ie finansowe nale=C5=BCy prowadzi=C4=87 na podstawie kosztorysu powykona= wczego. 3. Inwestor wymaga ci=C4=85g=C5=82ego nadzoru na zadaniu przez u= prawnionego kierownika budowy. 3. Szczeg=C3=B3=C5=82owy zakres rob=C3=B3= t do wykonania okre=C5=9Bla przedmiar rob=C3=B3t, kosztorys =C5=9Blepy, = Specyfikacja Istotnych Warunk=C3=B3w Zam=C3=B3wienia, Specyfikacja Techn= iczna Wykonania i Odbioru Rob=C3=B3t Budowlanych oraz dokumentacje proje= ktowe tj: - Remont instalacji elektrycznej w budynku Szko=C5=82y Podstaw= owej Nr 2 w Koniakowie. Uwaga: a) Zamawiaj=C4=85cy zastrzega, =C5=BCe za= kres rob=C3=B3t przyj=C4=99tych do realizacji mo=C5=BCe ulec zmianie. W = takim wypadku przewiduje si=C4=99 mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 wprowadzenia = zmian w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam=C3=B3wie=C5= =84 publicznych. Warunki wprowadzenia zmian okre=C5=9Blone zosta=C5=82y = w projekcie Umowy stanowi=C4=85cym za=C5=82=C4=85cznik do SIWZ. b) Rozwi= =C4=85zania r=C3=B3wnowa=C5=BCne. - Zamawiaj=C4=85cy dopuszcza zastosowa= nie materia=C5=82=C3=B3w i urz=C4=85dze=C5=84 r=C3=B3wnowa=C5=BCnych - t= j. o parametrach technicznych i jako=C5=9Bciowych nie gorszych ni=C5=BC = okre=C5=9Blone w SIWZ - w odniesieniu do materia=C5=82=C3=B3w i urz=C4=85= dze=C5=84, kt=C3=B3rych pochodzenie zosta=C5=82o okre=C5=9Blone przez Za= mawiaj=C4=85cego w SIWZ nazw=C4=85 producenta. - Zgodnie z art. 30 ust. = 5 Ustawy Wykonawca, kt=C3=B3ry powo=C5=82uje si=C4=99 na rozwi=C4=85zani= a r=C3=B3wnowa=C5=BCne opisywanym przez zamawiaj=C4=85cego, jest obowi=C4= =85zany wykaza=C4=87, =C5=BCe oferowane przez niego dostawy, us=C5=82ugi= lub roboty budowlane spe=C5=82niaj=C4=85 wymagania okre=C5=9Blone przez= zamawiaj=C4=85cego. R=C3=B3wnowa=C5=BCno=C5=9B=C4=87 pod wzgl=C4=99dem = parametr=C3=B3w technicznych, u=C5=BCytkowych oraz eksploatacyjnych ma w= szczeg=C3=B3lno=C5=9Bci zapewni=C4=87 uzyskanie parametr=C3=B3w technic= znych nie gorszych od za=C5=82o=C5=BConych w niniejszej SIWZ.

II.4) Wsp=C3=B3lny S=C5=82ownik Zam=C3=B3wie=C5=84 (CPV): 45.3= 1.12.00-2, 45.31.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM=C3=93WIENIA: Przetarg nieograniczo= ny

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam=C3=B3wienie dotyczy projektu/progra= mu finansowanego ze =C5=9Brodk=C3=B3w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM=C3=93WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM=C3=93WIENIA: 0= 1.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT=C3=93REMU UDZIELONO ZAM=C3=93WIE= NIA:

  • Instalatorstwo Elektryczne = Piotr Gburek, Jaworzynka 308, 43-476 Jaworzynka, kraj/woj. =C5=9Bl=C4=85= skie.

IV.5) Szacunkowa warto=C5=9B=C4=87 zam=C3=B3wienia (bez VAT= ): 88204,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI=C5= =BBSZ=C4=84 I NAJWY=C5=BBSZ=C4=84 CEN=C4=84

  • Cena wybranej oferty: 54437,57

  • Oferta z najni=C5=BCsz=C4=85 cen=C4=85: 54437,57 / Ofer= ta z najwy=C5=BCsz=C4=85 cen=C4=85: 93051,48

  • Waluta: PLN.
------------zzAy0VDwGb1ORtfYFvRdVL Content-Disposition: inline; filename=zeto.css Content-Type: text/css; name=zeto.css Content-Location: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/css/zeto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 15pt; } P { margin: 0px 0px 0px 0px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0px; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding:0; } ------------zzAy0VDwGb1ORtfYFvRdVL Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; name=style.css Content-Location: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/css/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* ustawienia strony */ /* element body */ body { background-color: #FBFBE1; text-align: center; } #validation_error { display: none; } label.error { margin: 3px; color: red; font-family: verdana; font-size: 12px; font-style: italic; } label.error ul { list-style: none; margin: 0px; padding: 0 0 0 10px; } /* koniec ustawienia strony */ /* start ustawienia czcionek */ /* ustawienie odstępu między wierszami maly*/ .odstep_maly { padding: 7px 0px 7px 0px; } .line__small_heigth { line-height: 13px; } .czesci_nazwa { padding: 0; margin: 0; width: 120px; } /* ustawienie czcionki standardowej dla tekstu i dla kontrolek */ .text { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .text_big { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000000; } /* ustawienie czcionki do podsumy dla tekstu i dla kontrolek */ .text2 { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; } /* kolor czcionki czerowny */ .kolor_red { color: #ff0000; } /* ustawienie czcionki dla sekcji */ .sekcja { font-size: 18px; } /* ustawienie czcionki pogrubionej */ .bold { font-weight: bold; } /* ustawienie czcionki kursywa */ .italic { font-style: italic; } /* ustawienie czcionki podkreslenie */ .under { text-decoration: underline; } /* ustawienie obramowania dla kontrolki */ .border { border: 1px solid #000000; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki text */ input,button { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki select */ select { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki textarea */ textarea { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki radio */ .radio,.checkbox { border: 0; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki iframe */ .frame { border: 1px solid black; } /* ustawienie szerokosci BZP rok, BZP pozycja */ .bzp_td { height: 28px; } .bzp_poz { width: 60px; } .bzp_rok { width: 30px; } .bzp_pole_rok { width: 43px; } a.link { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } a.link:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .odd { background-color: #D8D8D8; } .even { background-color: #FFFFFF; } /* koniec ustawienia czcionek */ /* ustawienia tabeli */ /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .indexmaintable { width: 90%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .maintable { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_sr { background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* tabela z logowaniem */ .logintable { width: 550px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z tekstem */ .teksttable { text-align: left; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z przegladarka */ .browsertable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .nowetable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .usertable { width: 100%; background-color: #f0f0f0; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; margin-top: 10px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .indextable { width: 100%; } /* ustawienia tablicy przerwane sesje */ .przerwanesesje { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; border: 1px solid black; margin-top: 30px; } .przerwanesesje thead tr { background-color: #d6d6d6; } /* ustawienia tablicy menu */ .menutable { width: 200px; border: 1px dotted black; padding: 10px; } .menuitem { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .menuitem ul { font-weight: bold; list-style: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; } .menuitem ul li { font-weight: normal; margin-bottom: 5px; } .menuitem ul li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .menuitem ul li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .tekstmain { list-style-type: none; } .tekstmain li { padding: 5px; } .tekstmain li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .tekstmain li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } /* ustawienia tablicy prawej */ .righttable { width: 100%; border: 1px dotted black; padding: 10px; text-align: left; } /* ustawienia tablicy ogloszen */ .ogltable { text-align: left; } /* komorka td dla wypunktowania input radio */ .tdradio { width: 30px; } /* formatowanie szerokości kolumny */ .td_cena_oferty { width: 150px; } /* koniec ustawienia tabeli */ /* ustawienie kursora dla obrazka */ td img { cursor: pointer; } /* koniec ustawienia kursora */ /* pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie poziome */ .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } /* pozycjonowanie pionowe */ .top { vertical-align: top; } .middle { vertical-align: middle; } /* koniec pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ .inny_rodzaj_zam { margin-left: 33px; } /* koniec pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ /* pozycjonowanie instytucja zamawiająca */ .inst_zamawiajaca_miejscowosc { width: 440px; } .inst_zamawiajaca_kod_pocztowy { width: 100%; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 20pt; } p { margin: 0px 0px 0px 15px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding: 0; } .format_czesci_nr { padding: 0; width: 35%; float: left; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ /* USTAWIENIA WYDRUKU */ @media print { * { background-color: white !important; background-image: none !important; } body { width: auto; } input { display: none; } .maintable { border: 0px; width: auto; padding: 0px; } span.text { font-size: 11px; } span.text_big { font-size: 13px; } } /* USTAWIENIA WYDRUKU */ /* USTAWIENIA KATALOGW */ .kat_cpv { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 10px; } .kat_cpv2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 20px; } .kat_cpv_table { width: 80%; } /* USTAWIENIA KATALOGOW */ /* ZPSR */ TD#opis { vertical-align: middle; } TD#centerfield { vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #info_przeslij,#info_przerwanie,#info_korekta { position: relative; display: none; padding: 5px 5px 5px 5px; border: 3px solid #ffa500; } /* ZPSR */ /* PRZYPISY */ a.przypis:hover { background-color:#FFFF00; } a.przypis { text-decoration: none; color:#0000FF; font-size:0.6em; line-height:1.2em; padding:0 0.3em 0.5em 0.5em; vertical-align:top; } span.przypis { line-height: 17px; } .disabled { color: gray; } .justify { text-align: justify; } #popup_msg{ position: absolute; z-index: 10; width: 250px; height: 80px; text-align: center; color: #000000; border: 2px solid black; background-color: #FFFF99; display: none; padding-top: 10px; } ------------zzAy0VDwGb1ORtfYFvRdVL--