Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.istebna.bip.info.pl


Koniaków: Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie - etap I
Numer ogłoszenia: 126757 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie , Koniaków 480, 43-476 Koniaków, woj. śląskie, tel. 033 8556496, faks 033 8556496.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na remoncie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie - I etap. Zakres rzeczowy obejmuje: a. Przebudowę istniejącego zasilania układu pomiarowego, b. Wykonanie rozdzielni bezpiecznikowych RB, RB0, RB1, c. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ, d. Wykonanie połączeń wyrównawczych, e. Montażu wyłącznika Ppoż, f. Montażu dzwonka szkolnego, g. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, h. Montaż osprzętu elektroenergetycznego, i. Montaż lamp, j. Wykonanie prac malarskich. Warunki ogólne dla zadania 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty objęte zamówieniem minimum - 60 miesięcy. 2. Rozliczenie finansowe należy prowadzić na podstawie kosztorysu powykonawczego. 3. Inwestor wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego kierownika budowy. 3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, kosztorys ślepy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacje projektowe tj: - Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie. Uwaga: a) Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie. W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki wprowadzenia zmian określone zostały w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b) Rozwiązania równoważne. - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. - Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania), 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) o ile nie wynika z pozostałych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. 3) zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy; 4) oświadczenia, wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania), 5) kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach i na następujących zasadach, za obopólną zgodą stron: 1) Zmiany ogólne: A. Możliwa jest: a. zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, c. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego. a. przekazanie placu budowy, b. przekazanie dokumentów budowy, B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie lub wznowienie usług, ze względu na: a. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne ( opóźnienie spowodowane przez urzędy ), b. przedłużenie procedury przetargowej, c. uwarunkowania społeczne np. protesty petycje, d. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e. roboty dodatkowe, f. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, g. zmiany stanu prawnego, h. warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i. niesprzyjające warunki atmosferyczne, j. działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, k. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji. l. wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót. C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: A. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztów wykonania usługi a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części usług, d) z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych, e) z wydłużeniem terminu świadczenia usług w ramach niniejszej umowy. 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.istebna.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie 43-474 Koniaków 480 tel/fax 033 855 64 96.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie 43-474 Koniaków 480 - sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie