Ogłoszenie nr 510113480-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Przebudowa drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+010 – 0+155, 0+220 – 0+319

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541592-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540089157-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+010 – 0+155, 0+220 – 0+319
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR.271.1.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+010 – 0+155, 0+220 – 0+319, zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2019. 3.2. Zakres robót do wykonania: 3.2.1. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni z płyt Jumbo w ilości łącznej: 209,25 m², wywóz gruzu z płyt Jumbo na odległość 5 km samochodem skrzyniowym 5Mg, załadunek i rozładunek ręczny w ilości 36,27 Mg, mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm w ilości 9,00 m2, mechaniczna rozbiórka podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm w ilości 25,50 m2, wywóz gruzu z rozbiórki na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości 11,34 Mg, ręczna rozbiórka krawężnika betonowego 15 x 30 cm na podsypce piaskowej w ilości 9,00 m, ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+114 – 0+123 w ilości 18,00 m2, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek ręczny w ilości łącznej 4,40 Mg. 3.2.2. Odwodnienie: ręczne roboty ziemne z odwozem urobku samochodem samowyładowczym 5 Mg na odległość do 5 km - studzienka ściekowa w km 0+077 w ilości 4,38 m3, podłoże z materiałów sypkich grubości 10 cm pod studzienkę ściekową i przykanalik w ilości 4,35 m2, montaż studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu w ilości 1 szt, montaż przykanalika z rur PCV grubościennych średnicy wewnętrznej 200 mm o długości 3,50 mb, podłączenie przykanalika do studni rewizyjnych i studzienki ściekowej w ilości 2 szt, zasypanie studzienek i kanalizacji po ułożeniu rur piaskiem z zagęszczeniem w ilości 2,10 m3, ułożenie elementów ściekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo piaskowej w ilości 78,00 m. 3.2.3. Podbudowa: roboty ziemne wykonywane koparką 0,15 m3 z odwozem urobku samochodem samowyładowczym 5 Mg na odległość do 5 km – koryto drogi w ilości łącznej 80,65 m3, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości łącznej 322,60 m2, wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym w ilości łącznej 322,60 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na całej szerokości jezdni w ilości 322,60 m2, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni głębokości 30 cm w ilości 25,50 m2. podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniach jezdni w ilości 25,50 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na poszerzeniach jezdni – studzienka i przykanalik w km 0+077 w ilości 4,35 m2, podsypka z miału kamiennego grubości 4 cm pod płyty Jumbo w ilości 210,00 m2, profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 15 cm w ilości 41,36 m3, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 229,90 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod profilowanie masą w ilości 229,90 m2, profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 22,91 Mg. 3.2.4. Nawierzchnia: ułożenie nawierzchni z płyt Jumbo w układzie pasowym – płyty nowe w ilości: 171,00 m2, skropienie podbudowy asfaltem w ilości 275,75 m2, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 275,75 m2, skropienie podbudowy asfaltem w ilości 505,65 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 275,75 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 229,90 m2. 3.2.5. Zjazdy: Km 0+000 mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm w ilości 9,45 m2, wywóz gruzu z rozbiórki na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości 2,27 Mg, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 29,50 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod profilowanie masą w ilości 29,50 m2, ręczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 2,94 Mg, skropienie podbudowy asfaltem pod profilowanie masą w ilości 29,50 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania 29,50 m2. Zjazd w km 0+118,50 Wykonanie rowka 40 x 40 pod krawężnik w ilości 9,00 m, Ława betonowa zwykła pod krawężnik w ilości 0,72 m3, ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 9,00 m, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 18,00 m2. Zjazd w km 0+147: podsypka z miału kamiennego grubości 4 cm pod płyty Jumbo w ilości 18,00 m², ułożenie nawierzchni z płyt Jumbo w układzie pasowym – płyty nowe w ilości 18,00 m2. 3.2.6. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 7 cm w ilości 4,76 m3, ręczne profilowanie pobocza masą mineralno-bitumiczną średnia grubość 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 6,77 Mg, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową w ilości w ilości 68,00 m2, humusowanie poboczy warstwą grubości 10 cm z obsianiem trawą w ilości 49,50 m2, regulacja pionowa studzienek – wpust uliczny w km 0+077 w ilości 1 szt, regulacja pionowa studzienek – studnia rewizyjna w km 0+077 w ilości 1 szt. 3.2.7. Znaki drogowe: Docelowa organizacja ruchu wg opracowania w ilości kpl. – 1. 3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45111300-1, 45233142-6, 45233320-8, 45233100-0, 45233220-7, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146518.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości - Handel Jan Golik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jaworzynka 301
Kod pocztowy: 43-476
Miejscowość: Jaworzynka
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 170004.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170004.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170004.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.