Ogłoszenie nr 510113564-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539324-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR.271.1.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060, zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2019. 1. Zakres robót do wykonania: a. Roboty rozbiórkowe: ręczna rozbiórka nawierzchni tłuczniowej grubości 8 cm w ilości łącznej 16,20 m2, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości łącznej 3,11 Mg, rozbiórka elementów ściekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce piaskowej na odcinku 42,00 m, wywóz elementów ściekowych z rozbiórki na odległość 5 km samochodem skrzyniowym 5 Mg z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w ilości 7,06 Mg. b. Remont przepustu: ręczne roboty ziemne na odkład w ilości 0,96 m3, rozbiórka uszkodzonej rury średnicy 40 cm na odcinku 1,00 m, wywóz gruzu z rozbiórki na odległość 5 km samochodem skrzyniowym 5 Mg z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w ilości 0,23 Mg, ława pod przepust z pospółki grubości 20 cm w ilości 0,16 m3, ułożenie przepustu z rury betonowej średnicy 40 cm na odcinku 1,00 m, zasypanie przepustu gruntem z zagęszczeniem w ilości 0,96 m3, ręczne roboty ziemne w gruncie na przerzut z wbudowaniem w nasyp – fundament pod ściankę czołową w ilości 0,64 m3, betonowanie fundamentu ścianki czołowej – beton B20 w ilości 0,64 m3, ścianka czołowa przepustu średnicy 40 cm w ilości 1 szt, oczyszczenie istniejącego przepustu średnicy 40 cm z namułu na odcinku 36,00 m. c. Odwodnienie: ręczne roboty ziemne z odwozem gruntu na odległość średnio 5 km samochodem samowyładowczym 5 Mg w ilości łącznej 5,67 m3, ława betonowa zwykła pod elementy ściekowe w ilości łącznej 5,40 m3, ułożenie elementów ściekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej o łącznej długości 45,00 m. d. Podbudowa: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość 10 cm w ilości 45,63 m3. e. Nawierzchnia: Skropienie podbudowy asfaltem pod warstwę wiążącą w ilości 456,35 m2, warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 456,35 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod warstwę ścieralną w ilości 456,35 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 456,35 m2. f. Zjazdy: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość 7 cm w ilości 2,10 m3, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 30,00 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 30,00 m2. g. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: humusowanie warstwą grubości 10 cm z obsianiem trawą – pobocza w ilości 84,00 m2, montaż poręczy sprężystych masa barier 24 kg/m na odcinku 20,00 m, montaż zakończenia poręczy sprężystych masa barier 24 kg/m na odcinku 8,00 m. h. Znaki drogowe: Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wg opracowania 1 kpl. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45111300-1, 45233142-6, 45233320-8, 45233100-0, 45233220-7, 45233140-2, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89550.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dro - most Marek Kunz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka 56
Kod pocztowy: 43-438
Miejscowość: Brenna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93961.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93961.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96772.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.