Ogłoszenie nr 510150568-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540010-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR.271.1.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340, zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2019. 3.2. Zakres robót do wykonania: 3.2.1. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych 60 x 40 x 10 cm w ilości 84,00 m2, wywóz płyt z rozbiórki samochodem skrzyniowym 5 Mg na odległość 5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym w ilości 11,90 Mg. 3.2.2. Podbudowa: roboty ziemne w gruncie wykonywane koparką z odwozem urobku samochodem samowyładowczym 5 Mg na odległość do 5 km – koryto drogi w ilości 34,40 m3, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości 137,60 m2, wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym w ilości 137,60 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm na całej szerokości jezdni w ilości 137,60 m2, profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 20 cm w ilości 134,40 m3. 3.2.3. Nawierzchnia: skropienie podbudowy asfaltem pod w-wę wiążącą w ilości 708,40 m2, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 708,40 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod w-wę ścieralną w ilości 683,10 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 683,10 m2. 3.2.4. Mijanki: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 15 cm w ilości 5,25 m3, skropienie podbudowy asfaltem w ilości 35,00 m2, warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 35,00 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 35,00 m2. 3.2.5. Zjazdy: mechaniczne wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm grunt w ilości 45,00 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na całej szerokości jezdni w ilości 60,00 m2, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 60,00 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 60,00 m2. 3.2.6. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 5 cm w ilości 6,32 m3, ręczne profilowanie pobocza masą mineralno-bitumiczną średnia grubość 3 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 9,45 Mg, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m2 i grysami kamiennymi w ilości 20,3 kg/m2 w ilości 126,50 m2. 3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45111300-1, 45233142-6, 45233320-8, 45233100-0, 45233220-7, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154568.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości - Handel Jan Golik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jaworzynka 301
Kod pocztowy: 43-476
Miejscowość: Jaworzynka
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 159965.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123218.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159965.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.