Ogłoszenie nr 510179420-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574630-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540161482-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR.271.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamierzenie budowlane będzie polegać na rozbudowie drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej etap 2, a w szczególności: - przebudowie istniejącej jezdni, - budowie chodnika, - przebudowie istniejących zjazdów publicznych, - przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, - budowa nowych zjazdów indywidualnych i publicznych, - przebudowa przepustów pod drogą, - zabudowie barier ochronnych, - wykonaniu oznakowania poziomego, - zabudowaniu nowych elementów oznakowania pionowego, - przebudowie obiektu na cieku Połomity Mały, - budowie systemu kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód opadowych poza pas drogowy, do rzeki Olza, - budowie urządzeń służących podczyszczeniu i wprowadzeniu wód do rzeki Olza, - budowie systemu kanalizacji sanitarnej, - wycince zieleni, - budowie oświetlenia ulicznego, - przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej, - budowie kanału technologicznego, - kompleksowa obsługa geodezyjna zakresu przewidzianego do realizacji. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45233222-1, 45316110-9, 45231400-9, 45232331-8, 45233223-8, 45233221-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 6.300.000,00 zł. brutto, tymczasem cena najtańszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę: Firmę Eurovia Polska S.A. 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5 wynosi 8.730.117,88 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.