Ogłoszenie nr 510281681-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego typu BUS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629658-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego typu BUS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) samochodu 9 osobowego typu BUS dla Urzędu Gminy Istebna o następujących parametrach: 3.1.1. rok produkcji 2019 – fabrycznie nowy, 3.1.2. 9 miejsc z kierowcą ( 8 pasażerów + kierowca), 3.1.3. dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t, 3.1.4. drzwi przesuwne, 3.1.5. klapa tylna w przestrzeni pasażerskiej lub drzwi podwójne, 3.1.6. rodzaj napędu – 4x4, 3.1.7. rodzaj paliwa – diesel, 3.1.8. pojemność skokowa silnika – w przedziale od 1900 cm3 do 2300 cm3, 3.1.9. światła do jazdy dziennej, 3.1.10. komputer pokładowy, 3.1.11. moc – minimum 130 KM, 3.1.12. standard emisji zanieczyszczeń – euro 6, 3.1.13. skrzynia biegów- automatyczna min 6 biegowa, 3.1.14. hamulce tarczowe przód i tył, 3.1.15. systemy ABS, ESP, ASR, 3.1.16. imobillaiser, 3.1.17. centralne zamykanie drzwi pilotem, 3.1.18. autoalarm, 3.1.19. wspomaganie kierownicy, 3.1.20. szyby w kabinie kierowcy sterowanie elektryczne, 3.1.21. lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, 3.1.22. trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy, 3.1.23. poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, 3.1.24. klimatyzacja przód i tył, 3.1.25. funkcja Start/Stop, 3.1.26. koła wraz z oponami letnimi – 4 szt. minimum 17 calowe, 3.1.27. koła wraz z oponami zimowymi – 4 szt. minimum 16 calowe, 3.1.28. relingi dachowe, 3.1.29. przednie światła przeciwmgielne, 3.1.30. oświetlenie wnętrza, 3.1.31. oświetlenie klapy tylnej, 3.1.32. materiałowa tapicerka siedzeń, 3.1.33. radioodtwarzacz z min 4 głośnikami, z bluetooth lub wejściem USB, 3.1.34. kolor lakieru – metalik ( za wyjątkiem koloru czarnego, żółtego i białego), 3.1.35. zderzaki w kolorze nadwozia, 3.1.36. listwy progowe w kolorze nadwozia, 3.1.37. pakiet serwisowy assistance minimum na czas trwania gwarancji mechanicznej lub dłużej, 3.1.38. czujnik parkowania minimum tył, 3.1.39. tempomat, 3.1.40. wzdłużne przesuwanie siedzeń w części pasażerskiej, 3.1.41. komplet dywaników gumowych. 3.1.42. kierownica wielofunkcyjna. 3.2. Serwis: najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maks. do 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż dwa dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne. 3.3. Warunki ogólne: 3.3.1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy, 3.3.2. Okres gwarancji i rękojmi: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: a) Mechanicznej bez limitu kilometrów – okres min. 24 miesiące, b) Na powłokę lakierniczą - na okres min 36 miesięcy, c) Na perforację nadwozia – na okres min. 10 lat. 3.3.3. Wymagane dokumenty (dostarczone przy odbiorze samochodu) a) Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, b) Książka gwarancyjna, c) Książkę przeglądów serwisowych, d) Dwa komplety kluczyków, e) Dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, f) Instrukcja obsługi w języku polskim, g) Inne wymagane dokumenty prawem dokumenty pojazdu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV: 34115200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 185562.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Armii Krajowej 19
Kod pocztowy: 30-150
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199137.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199137.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199137.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.