Ogłoszenie nr 510283137-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624032-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna we wsi Istebna o łącznej długości około – 19,65 km. Zamówienie będzie realizowane w sołectwie Istebna. W zadaniu ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. 3.2. Zamówienie obejmuje: a. odśnieżanie dróg na całej szerokości, b. usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką, solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków PKS, c. wywóz śniegu z parkingów oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy, d. prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających w terminie 30 dni po zakończeniu akcji zimowej. 3.3. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach. 3.4. W przypadku wystąpienia potrzeby uszorstnienia drogi kategorii pierwszej wynagrodzenie zostanie wyliczone jako 30 % stawki ofertowej z 1 km utrzymania drogi. 3.5. Natomiast w przypadku wystąpienia potrzeby uszorstnienia drogi kategorii drugiej wynagrodzenie zostanie wyliczone jako 30 % stawki ofertowej z 1 km utrzymania drogi – posypywanie wyłącznie na telefoniczną interwencję Zamawiającego. 3.6. Wywóz śniegu z parkingów oraz placów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu. 3.7. Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, przez całą dobę. 3.8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach publicznych. i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do „płużenia” powierzchni drogi. 3.9. Dla dróg drugiej kolejności zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznie jednego przejazdu na dzień. 3.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość środków uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. 3.11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Istebna. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne, musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”, 3.12. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość przepracowanych w tzw. „akcji czynnej” dób ze wskazaniem jednostek sprzętowych, zużytego materiału uszorstniającego oraz ze wskazaniem panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona przez Zamawiającego ilość dób przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 km/dobę zimowego utrzymania dróg. 3.13. Wykonawca po sezonie zimowym w terminie do 30 dni od zakończenia akcji zimowej zobowiązany będzie do oczyszczenia z piasku i innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie zimowego utrzymania dróg. 3.14. Zamawiający zastrzega, że: - zakres robót przyjętych do realizacji oraz całkowita długość powierzonych do utrzymania dróg może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, - natychmiast może zostać zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84062.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skup Sprzedaż Transport Drewna Marek Iwanek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Istebna 736
Kod pocztowy: 43-470
Miejscowość: Istebna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105110.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105110.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126360.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.