Ogłoszenie nr 510245000-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589510-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540187123-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000, 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj.: a) Część I – rozbudowa drogi o łącznej długości 1297 mb wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz energetycznej. b) Część II – budowę nowego obiektu mostowego na rzece Czadeczka. Zakres robót do wykonania dla części I: Roboty drogowe: Zakres robót obejmuje wykonanie drogi jedno jezdniowej, dwupasmowej o szerokości 5,5 m i długości 1297 mb wraz ze zjazdami na posesję, obustronnymi poboczami, systemem odwodnienia. a. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 1,44 km, karczowanie drzew o średnicy do 10 cm w ilości 240 szt, karczowanie drzew o średnicy 10-15 mm w ilości 160 szt, karczowanie drzew o średnicy 16-25 mm w ilości 142 szt, karczowanie drzew o średnicy 26-35 mm w ilości 57 szt, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości 22 szt, karczowanie drzew o średnicy 46-55 mm w ilości 10 szt, karczowanie drzew o średnicy 56-65 mm w ilości 9 szt, karczowanie drzew o średnicy > 66 mm w ilości 5 szt, usunięcie krzaków w ilości 0,065 ha, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości 13.280,00 m2, rozebranie nawierzchni w ilości 5.470,00 m2, rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych w ilości 100,00 m2, rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm w ilości 660,00 m2, rozebranie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm w ilości 5.470,00 m2, rozebranie przepustów rurowych betonowych w ilości 143,00 m, rozebranie ogrodzeń w ilości 63 mb, rozebranie barier drogowych w ilości 250,00 m, rozebranie krawężników drogowych w ilości 30,00 m, rozebranie oznakowania pionowego w ilości 7,00 szt. b. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznych w ilości 7.250,00 m3, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości 1.460,00 m3. c. Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego: wykonanie przepustów rurowych fi 600 mm o łącznej długości 14 mb, wykonanie przepustów rurowych fi 800 mm o łącznej długości 84 mb, wykonanie przepustów rurowych fi 1000 mm o łącznej długości 25 mb, wykonanie przykanalika fi 200 mm o łącznej długości 14 mb. d. Podbudowa: wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości 10.736,00 m2, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 18.124,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości 9.778,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości 11.744,00 m2. e. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni frakcją 0/31,5 mm gr. 30 cm w ilości 890,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 8.346,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 8.000,00 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 3 cm w ilości 100,00 m2. f. Roboty wykończeniowe: wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości 4.705,00 m2, wykonanie umocnienia rowu z elementów prefabrykowanych w ilości 1.135,00 m, wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych w ilości 460,00 m, wykonanie umocnienia rowu kostką kamienną 9/11 cm na ławie betonowej C16/20 w ilości 287,00 m2, wykonanie umocnienia skarp koszem kamienno – siatkowym w ilości 277,00 m, wykonanie umocnienia skarp i dna cieku narzutem kamiennym na zaprawie w ilości łącznej 740,00 m2, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 500 mm łącznie z wykonaniem fundamentu oraz umocnienie wlotu oraz wylotu kostką kamienną na zaprawie w ilości łącznej 256,00 m, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości 7.200,00 m2, g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie słupków z rur stalowych w ilości 25 szt, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości 46 szt, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości 20,00 m2, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości 1.100,00 m. h. Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej o łącznej długości 868,00 m. i. Branża elektroenergetyczna: demontaż linii kablowej nN kabel YAKXS 4x120 o łącznej długości 302 m, demontaż zestawu złączowo – pomiarowego ZK 22239 – 1 kpl. budowę linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o łącznej długości 325 m, montaż zestawu złączowo – pomiarowego – 1 kpl, montaż osłon rurowych o łącznej długości – 19,5 m, montaż uziemienia przy przestawianym zestawie – 1 kpl, montaż mufy nN – 1 kpl. j. Branża wodociągowa: Przebudowa sieci wodociągowej z rur o średnicy 90 mm rury PE 100 SDR 11 PN 16 o łącznej długości – 208 m. położenie rury ochronnej fi 160 mm PE100 SDR 17 o łącznej długości 24,50 m, montaż trójnika redukcyjnego w ilości 3 szt, montaż zasuw do przyłączy domowych z króćcami fi 40 mm w ilości 3 szt. montaż hydrantu nadziemnego DN 80 w ilości 1 kpl. Zakres robót do wykonania dla części II: Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzęsłowy w postaci żelbetowej ramy otwartej. Ściany pionowe o grubości 90 cm połączone są sztywno z płytą poziomą o grubości 50 cm. Ze ścian pionowych wykonstruowane są skrzydła utrzymujące nasyp drogowy na dojazdach. Grubość skrzydeł równa jest 30 cm. W tylnej części ścian wykształcono wsporniki pod płyty przejściowe o wysięgu 0,35 m. Zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,35 m. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie. Ławy żelbetowe o długości 3,10 m posadowione są za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego. Beton konstrukcji nośnej B35 (C30/37), zbrojenie ustroju nośnego stal BSt500S. Za przyczółkami należy wykonać zasypki z gruntu przepuszczalnego, nie wysadzinowego, możliwie jednorodnego. Zasypkę podpór należy wykonać z pospółki i piasku. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is=1,0. Na krawędziach obiektu zastosowano bariero poręcze ze słupkami co 1 m lub 1,33 m. Wysokość górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 75 cm od poziomu jezdni. Izolacja ustroju nośnego oraz płyt przejściowych powinna zostać wykonana z pojedynczej warstwy papy zgrzewalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagającej stosowania warstwy ochronnej. Izolację podziemnej części podpór od strony zasypki przewidziano zabezpieczyć materiałem powłokowym stosowanym na zimno. W celu odprowadzenia wody z powierzchni izolacji płyty pomostowej zastosowano drenaż podłużny izolacji – taśma profilowana z tworzywa owinięta geowłókniną. Drenaż poprowadzony zostanie przez całą długość obiektu. Konstrukcja nawierzchni na obiekcie: w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm. Zaprojektowano kapy skrajne betonowe monolitycznie z wykształconym gzymsem. Wysokość gzymsu wynosi 60 cm, a grubość 30 cm. Przed betonowaniem należy przy górnej powierzchni kap zamocować elementy zakotwienia barieroporęczy. W ramach zadania projektuje się umocnienia skarp potoku przy obiekcie koszami siatkowo kamiennymi na długości 25 m. a. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 0,04 km, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości 14 szt, usunięcie krzaków w ilości 0,01 ha, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości 300,00 m2, rozebranie nawierzchni w ilości 115,00 m2. b. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznych w ilości 50,00 m3, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości 10,00 m3. c. Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego: wykonanie wpustu ulicznego w ilości 1 kpl. d. Podbudowa: wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości 176,00 m2, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 308,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości 198,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości 204,00 m2. e. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 110 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 100,00 m2. f. Roboty wykończeniowe: wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości 50,00 m2, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości 80,00 m2. g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie słupków z rur stalowych w ilości 1 szt, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości 1 szt, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości 5,00 m2, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości 60,00 m. h. Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej o łącznej długości 20,00 m. i. Roboty ziemne pod fundamenty: wykonanie robót ziemnych w ilości 740,00 m3, pompowanie wody w ilości 1 kpl, zasypanie wykopów z zagęszczeniem – zasypka z mieszanki naturalnej w ilości 565,00 m3. j. Stal zbrojeniowa: zbrojenie betonu stalą (kapy chodnikowe, płyty przejściowe, ustrój nośny) w ilości łącznej 32,941 ton, osadzenie łączników i zbrojenia w otworach – fi 16 L otworu – 110 mm – łącznik krawężnika na żywicy epoksydowej lub zaprawie niskoskurczowej w ilości 58 szt. k. Roboty betoniarskie: wykonanie betonowania betonem B35 (ustrój nośny, płyty przejściowe, kap chodnikowych) w ilości łącznej 203,00 m3, wykonanie betonowania betonem B15 w ilości 25,00 m3. l. Konstrukcje stalowe: wykonanie elementów stalowych – kotwy kap w ilości 322,00 kg. m. Izolacje i nawierzchnie: wykonanie izolacji na zimno w ilości 225,00 m2, izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej w ilości 195,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 71 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 71,00 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej modyfikowanej polimerami 0,5 cm w ilości 36,00 m2. n. Odwodnienie: wykonanie sączków odwadniających izolację HPDE fi 50 L=130 cm w ilości 3 szt, wykonanie drenażu izolacji płyty pomostu o długości 12,00 m. o. Urządzenia dylatacyjne: Geosiatka – siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych w ilości 24,00 m2. p. Elementy zabezpieczające: położenie krawężników mostowych kamiennych 18x20 na odcinku 47,00 mb. montaż barieroporęczy sztywnych o wysokości 1,1m na odcinku 30,00 m, montaż barier ochronnych na odcinku 26,00 mb. q. Inne roboty mostowe: wykonanie kanału z rur PCV fi 120 mm o łącznej długości 30,00 mb, wykonanie umocnień stożków nasypowych przy skrzydłach przyczółków (bruk kamienny na betonie gr. 10 cm) w ilości 25,00 m2, zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi w ilości 215,00 m2 , umocnienie koryta cieku koszami siatkowo – kamiennymi w ilości 45,00 m3. Umocnienie koryta cieku kamieniem łamany na betonie w ilości 6,00 m2. r. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu wraz z fragmentem mury kamiennego w ilości 1 kpl. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45221110-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rozbudowa drogi o łącznej długości 1297 mb wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz energetycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4120046.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FBSerwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Siedmiogrodzka 9
Kod pocztowy: 01-204
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5255758.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5255758.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5255758.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa nowego obiektu mostowego na rzece Czadeczka
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ponieważ oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 870.000,00 zł. brutto, tymczasem cena najtańszej oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę: Firmę KRISMAT Krzysztof Gil, ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin wynosi 1.053.297,34 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.