Ogłoszenie nr 589510-N-2019 z dnia 2019-08-26 r.

Urząd Gminy w Istebnej: Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000 , 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.istebna.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.istebna.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.istebna.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemny
Adres:
Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 (sekretariat - pokój 101)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
Numer referencyjny: RI.271.1.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj.: a) Część I – rozbudowa drogi o łącznej długości 1297 mb wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz energetycznej. b) Część II – budowę nowego obiektu mostowego na rzece Czadeczka. Zakres robót do wykonania dla części I: Roboty drogowe: Zakres robót obejmuje wykonanie drogi jedno jezdniowej, dwupasmowej o szerokości 5,5 m i długości 1297 mb wraz ze zjazdami na posesję, obustronnymi poboczami, systemem odwodnienia. a. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 1,44 km, karczowanie drzew o średnicy do 10 cm w ilości 240 szt, karczowanie drzew o średnicy 10-15 mm w ilości 160 szt, karczowanie drzew o średnicy 16-25 mm w ilości 142 szt, karczowanie drzew o średnicy 26-35 mm w ilości 57 szt, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości 22 szt, karczowanie drzew o średnicy 46-55 mm w ilości 10 szt, karczowanie drzew o średnicy 56-65 mm w ilości 9 szt, karczowanie drzew o średnicy > 66 mm w ilości 5 szt, usunięcie krzaków w ilości 0,065 ha, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości 13.280,00 m2, rozebranie nawierzchni w ilości 5.470,00 m2, rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych w ilości 100,00 m2, rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm w ilości 660,00 m2, rozebranie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm w ilości 5.470,00 m2, rozebranie przepustów rurowych betonowych w ilości 143,00 m, rozebranie ogrodzeń w ilości 63 mb, rozebranie barier drogowych w ilości 250,00 m, rozebranie krawężników drogowych w ilości 30,00 m, rozebranie oznakowania pionowego w ilości 7,00 szt. b. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznych w ilości 7.250,00 m3, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości 1.460,00 m3. c. Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego: wykonanie przepustów rurowych fi 600 mm o łącznej długości 14 mb, wykonanie przepustów rurowych fi 800 mm o łącznej długości 84 mb, wykonanie przepustów rurowych fi 1000 mm o łącznej długości 25 mb, wykonanie przykanalika fi 200 mm o łącznej długości 14 mb. d. Podbudowa: wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości 10.736,00 m2, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 18.124,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości 9.778,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości 11.744,00 m2. e. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni frakcją 0/31,5 mm gr. 30 cm w ilości 890,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 8.346,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 8.000,00 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 3 cm w ilości 100,00 m2. f. Roboty wykończeniowe: wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości 4.705,00 m2, wykonanie umocnienia rowu z elementów prefabrykowanych w ilości 1.135,00 m, wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych w ilości 460,00 m, wykonanie umocnienia rowu kostką kamienną 9/11 cm na ławie betonowej C16/20 w ilości 287,00 m2, wykonanie umocnienia skarp koszem kamienno – siatkowym w ilości 277,00 m, wykonanie umocnienia skarp i dna cieku narzutem kamiennym na zaprawie w ilości łącznej 740,00 m2, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 500 mm łącznie z wykonaniem fundamentu oraz umocnienie wlotu oraz wylotu kostką kamienną na zaprawie w ilości łącznej 256,00 m, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości 7.200,00 m2, g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie słupków z rur stalowych w ilości 25 szt, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości 46 szt, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości 20,00 m2, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości 1.100,00 m. h. Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej o łącznej długości 868,00 m. i. Branża elektroenergetyczna: demontaż linii kablowej nN kabel YAKXS 4x120 o łącznej długości 302 m, demontaż zestawu złączowo – pomiarowego ZK 22239 – 1 kpl. budowę linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o łącznej długości 325 m, montaż zestawu złączowo – pomiarowego – 1 kpl, montaż osłon rurowych o łącznej długości – 19,5 m, montaż uziemienia przy przestawianym zestawie – 1 kpl, montaż mufy nN – 1 kpl. j. Branża wodociągowa: Przebudowa sieci wodociągowej z rur o średnicy 90 mm rury PE 100 SDR 11 PN 16 o łącznej długości – 208 m. położenie rury ochronnej fi 160 mm PE100 SDR 17 o łącznej długości 24,50 m, montaż trójnika redukcyjnego w ilości 3 szt, montaż zasuw do przyłączy domowych z króćcami fi 40 mm w ilości 3 szt. montaż hydrantu nadziemnego DN 80 w ilości 1 kpl. Zakres robót do wykonania dla części II: Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzęsłowy w postaci żelbetowej ramy otwartej. Ściany pionowe o grubości 90 cm połączone są sztywno z płytą poziomą o grubości 50 cm. Ze ścian pionowych wykonstruowane są skrzydła utrzymujące nasyp drogowy na dojazdach. Grubość skrzydeł równa jest 30 cm. W tylnej części ścian wykształcono wsporniki pod płyty przejściowe o wysięgu 0,35 m. Zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,35 m. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie. Ławy żelbetowe o długości 3,10 m posadowione są za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego. Beton konstrukcji nośnej B35 (C30/37), zbrojenie ustroju nośnego stal BSt500S. Za przyczółkami należy wykonać zasypki z gruntu przepuszczalnego, nie wysadzinowego, możliwie jednorodnego. Zasypkę podpór należy wykonać z pospółki i piasku. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is=1,0. Na krawędziach obiektu zastosowano bariero poręcze ze słupkami co 1 m lub 1,33 m. Wysokość górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 75 cm od poziomu jezdni. Izolacja ustroju nośnego oraz płyt przejściowych powinna zostać wykonana z pojedynczej warstwy papy zgrzewalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagającej stosowania warstwy ochronnej. Izolację podziemnej części podpór od strony zasypki przewidziano zabezpieczyć materiałem powłokowym stosowanym na zimno. W celu odprowadzenia wody z powierzchni izolacji płyty pomostowej zastosowano drenaż podłużny izolacji – taśma profilowana z tworzywa owinięta geowłókniną. Drenaż poprowadzony zostanie przez całą długość obiektu. Konstrukcja nawierzchni na obiekcie: w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm. Zaprojektowano kapy skrajne betonowe monolitycznie z wykształconym gzymsem. Wysokość gzymsu wynosi 60 cm, a grubość 30 cm. Przed betonowaniem należy przy górnej powierzchni kap zamocować elementy zakotwienia barieroporęczy. W ramach zadania projektuje się umocnienia skarp potoku przy obiekcie koszami siatkowo kamiennymi na długości 25 m. a. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 0,04 km, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości 14 szt, usunięcie krzaków w ilości 0,01 ha, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości 300,00 m2, rozebranie nawierzchni w ilości 115,00 m2. b. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznych w ilości 50,00 m3, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości 10,00 m3. c. Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego: wykonanie wpustu ulicznego w ilości 1 kpl. d. Podbudowa: wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości 176,00 m2, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 308,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości 198,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości 204,00 m2. e. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 110 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 100,00 m2. f. Roboty wykończeniowe: wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości 50,00 m2, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości 80,00 m2. g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie słupków z rur stalowych w ilości 1 szt, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości 1 szt, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości 5,00 m2, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości 60,00 m. h. Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej o łącznej długości 20,00 m. i. Roboty ziemne pod fundamenty: wykonanie robót ziemnych w ilości 740,00 m3, pompowanie wody w ilości 1 kpl, zasypanie wykopów z zagęszczeniem – zasypka z mieszanki naturalnej w ilości 565,00 m3. j. Stal zbrojeniowa: zbrojenie betonu stalą (kapy chodnikowe, płyty przejściowe, ustrój nośny) w ilości łącznej 32,941 ton, osadzenie łączników i zbrojenia w otworach – fi 16 L otworu – 110 mm – łącznik krawężnika na żywicy epoksydowej lub zaprawie niskoskurczowej w ilości 58 szt. k. Roboty betoniarskie: wykonanie betonowania betonem B35 (ustrój nośny, płyty przejściowe, kap chodnikowych) w ilości łącznej 203,00 m3, wykonanie betonowania betonem B15 w ilości 25,00 m3. l. Konstrukcje stalowe: wykonanie elementów stalowych – kotwy kap w ilości 322,00 kg. m. Izolacje i nawierzchnie: wykonanie izolacji na zimno w ilości 225,00 m2, izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej w ilości 195,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 71 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 71,00 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej modyfikowanej polimerami 0,5 cm w ilości 36,00 m2. n. Odwodnienie: wykonanie sączków odwadniających izolację HPDE fi 50 L=130 cm w ilości 3 szt, wykonanie drenażu izolacji płyty pomostu o długości 12,00 m. o. Urządzenia dylatacyjne: Geosiatka – siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych w ilości 24,00 m2. p. Elementy zabezpieczające: położenie krawężników mostowych kamiennych 18x20 na odcinku 47,00 mb. montaż barieroporęczy sztywnych o wysokości 1,1m na odcinku 30,00 m, montaż barier ochronnych na odcinku 26,00 mb. q. Inne roboty mostowe: wykonanie kanału z rur PCV fi 120 mm o łącznej długości 30,00 mb, wykonanie umocnień stożków nasypowych przy skrzydłach przyczółków (bruk kamienny na betonie gr. 10 cm) w ilości 25,00 m2, zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi w ilości 215,00 m2 , umocnienie koryta cieku koszami siatkowo – kamiennymi w ilości 45,00 m3. Umocnienie koryta cieku kamieniem łamany na betonie w ilości 6,00 m2. r. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu wraz z fragmentem mury kamiennego w ilości 1 kpl. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45221110-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. dla Części I zamówienia: a. doświadczenia: - Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej minimum 2.000.000,00 zł. brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b. kwalifikacji zawodowych: Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: - Kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, dla Części II zamówienia: a. doświadczenia: - Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego wraz z robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej minimum 500.000,00 zł. brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b. kwalifikacji zawodowych: Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: - Kierownikiem budowy branży mostowej posiadającym uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej. 1. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. 2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) dla części I oraz II - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dla części I oraz II - wykazu robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) dla części I oraz II – wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Jeżeli wykaz oświadczeń lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. b) Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, d) Potwierdzenie wniesienia Wadium w formie innej niż pieniężna, e) kosztorysy ofertowe (uproszczony) sporządzony, wyceniony zgodnie z przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, f) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający: a) żąda wniesienia wadium dla części I zamówienia w wysokości: 100 000,00 zł. ( sto tysięcy złotych), b) żąda wniesienia wadium dla części II zamówienia w wysokości: 15.000,00 zł. ( piętnaście tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i Rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: a) Konieczność zmiany terminu bez zmiany wynagrodzenia umownego: - Działanie siły wyższej, tj: wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia – wojna, klęska żywiołowa, strajki, - Wyjątkowo niesprzyjające warunków fizycznych bądź atmosferycznych. Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające poniżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na usunięcie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwia prowadzenie robót. - Nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także zdarzenia, które niezależnie od Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna (np. zmiana obowiązujących przepisów). - Decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych). - Wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. - Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiajacego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego. - Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. - Wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji. - Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, - Przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotu umowy, b) Rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiajacego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje: c) Zmian przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: - Zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy, pod warunkiem przedstawiciela w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SIWZ, opracowanej na potrzeby niniejszego postępowania. - Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. d) Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. Zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę (bez zmiany wynagrodzenia), pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcę. e) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenie. f) Zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszających standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia. g) Skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego. h) Skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należytego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego. 2) Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Rozbudowa drogi o łącznej długości 1297 mb wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz energetycznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót do wykonania dla części I: Roboty drogowe: Zakres robót obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej, dwupasowej o szerokości 5,5 m i długości 1297 mb wraz ze zjazdami na posesję, obustronnymi poboczami, systemem odwodnienia. a. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 1,44 km, karczowanie drzew o średnicy do 10 cm w ilości 240 szt, karczowanie drzew o średnicy 10-15 mm w ilości 160 szt, karczowanie drzew o średnicy 16-25 mm w ilości 142 szt, karczowanie drzew o średnicy 26-35 mm w ilości 57 szt, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości 22 szt, karczowanie drzew o średnicy 46-55 mm w ilości 10 szt, karczowanie drzew o średnicy 56-65 mm w ilości 9 szt, karczowanie drzew o średnicy > 66 mm w ilości 5 szt, usunięcie krzaków w ilości 0,065 ha, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości 13.280,00 m2, rozebranie nawierzchni w ilości 5.470,00 m2, rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych w ilości 100,00 m2, rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm w ilości 660,00 m2, rozebranie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm w ilości 5.470,00 m2, rozebranie przepustów rurowych betonowych w ilości 143,00 m, rozebranie ogrodzeń w ilości 63 mb, rozebranie barier drogowych w ilości 250,00 m, rozebranie krawężników drogowych w ilości 30,00 m, rozebranie oznakowania pionowego w ilości 7,00 szt. b. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznych w ilości 7.250,00 m3, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości 1.460,00 m3. c. Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego: wykonanie przepustów rurowych fi 600 mm o łącznej długości 14 mb, wykonanie przepustów rurowych fi 800 mm o łącznej długości 84 mb, wykonanie przepustów rurowych fi 1000 mm o łącznej długości 25 mb, wykonanie przykanalika fi 200 mm o łącznej długości 14 mb. d. Podbudowa: wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości 10.736,00 m2, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 18.124,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości 9.778,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości 11.744,00 m2. e. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni frakcją 0/31,5 mm gr. 30 cm w ilości 890,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 8.346,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 8.000,00 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 3 cm w ilości 100,00 m2. f. Roboty wykończeniowe: wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości 4.705,00 m2, wykonanie umocnienia rowu z elementów prefabrykowanych w ilości 1.135,00 m, wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych w ilości 460,00 m, wykonanie umocnienia rowu kostką kamienną 9/11 cm na ławie betonowej C16/20 w ilości 287,00 m2, wykonanie umocnienia skarp koszem kamienno – siatkowym w ilości 277,00 m, wykonanie umocnienia skarp i dna cieku narzutem kamiennym na zaprawie w ilości łącznej 740,00 m2, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 500 mm łącznie z wykonaniem fundamentu oraz umocnienie wlotu oraz wylotu kostką kamienną na zaprawie w ilości łącznej 256,00 m, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości 7.200,00 m2, g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie słupków z rur stalowych w ilości 25 szt, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości 46 szt, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości 20,00 m2, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości 1.100,00 m. h. Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej o łącznej długości 868,00 m. i. Branża elektroenergetyczna: demontaż linii kablowej nN kabel YAKXS 4x120 o łącznej długości 302 m, demontaż zestawu złączowo – pomiarowego ZK 22239 – 1 kpl. budowę linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o łącznej długości 325 m, montaż zestawu złączowo – pomiarowego – 1 kpl, montaż osłon rurowych o łącznej długości – 19,5 m, montaż uziemienia przy przestawianym zestawie – 1 kpl, montaż mufy nN – 1 kpl. j. Branża wodociągowa: Przebudowa sieci wodociągowej z rur o średnicy 90 mm rury PE 100 SDR 11 PN 16 o łącznej długości – 208 m. położenie rury ochronnej fi 160 mm PE100 SDR 17 o łącznej długości 24,50 m, montaż trójnika redukcyjnego w ilości 3 szt, montaż zasuw do przyłączy domowych z króćcami fi 40 mm w ilości 3 szt. montaż hydrantu nadziemnego DN 80 w ilości 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i Rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe warunki określa SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Budowa nowego obiektu mostowego na rzece Czadeczka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzęsłowy w postaci żelbetowej ramy otwartej. Ściany pionowe o grubości 90 cm połączone są sztywno z płytą poziomą o grubości 50 cm. Ze ścian pionowych wykonstruowane są skrzydła utrzymujące nasyp drogowy na dojazdach. Grubość skrzydeł równa jest 30 cm. W tylnej części ścian wykształcono wsporniki pod płyty przejściowe o wysięgu 0,35 m. Zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,35 m. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie. Ławy żelbetowe o długości 3,10 m posadowione są za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego. Beton konstrukcji nośnej B35 (C30/37), zbrojenie ustroju nośnego stal BSt500S. Za przyczółkami należy wykonać zasypki z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, możliwie jednorodnego. Zasypkę podpór należy wykonać z pospółki i piasku. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is=1,0. Na krawędziach obiektu zastosowano bariero poręcze ze słupkami co 1 m lub 1,33 m. Wysokość górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 75 cm od poziomu jezdni. Izolacja ustroju nośnego oraz płyt przejściowych powinna zostać wykonana z pojedynczej warstwy papy zgrzewalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagającej stosowania warstwy ochronnej. Izolację podziemnej części podpór od strony zasypki przewidziano zabezpieczyć materiałem powłokowym stosowanym na zimno. W celu odprowadzenia wody z powierzchni izolacji płyty pomostowej zastosowano drenaż podłużny izolacji – taśma profilowana z tworzywa owinięta geowłókniną. Drenaż poprowadzony zostanie przez całą długość obiektu. Konstrukcja nawierzchni na obiekcie: w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm. Zaprojektowano kapy skrajne betonowe monolitycznie z wykształconym gzymsem. Wysokość gzymsu wynosi 60 cm, a grubość 30 cm. Przed betonowaniem należy przy górnej powierzchni kap zamocować elementy zakotwienia barieroporęczy. W ramach zadania projektuje się umocnienia skarp potoku przy obiekcie koszami siatkowo kamiennymi na długości 25 m. a. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 0,04 km, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości 14 szt, usunięcie krzaków w ilości 0,01 ha, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości 300,00 m2, rozebranie nawierzchni w ilości 115,00 m2. b. Roboty ziemne: wykonanie wykopów mechanicznych w ilości 50,00 m3, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości 10,00 m3. c. Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego: wykonanie wpustu ulicznego w ilości 1 kpl. d. Podbudowa: wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości 176,00 m2, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 308,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości 198,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości 204,00 m2. e. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 110 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 100,00 m2. f. Roboty wykończeniowe: wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości 50,00 m2, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości 80,00 m2. g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie słupków z rur stalowych w ilości 1 szt, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości 1 szt, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości 5,00 m2, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości 60,00 m. h. Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej o łącznej długości 20,00 m. i. Roboty ziemne pod fundamenty: wykonanie robót ziemnych w ilości 740,00 m3, pompowanie wody w ilości 1 kpl, zasypanie wykopów z zagęszczeniem – zasypka z mieszanki naturalnej w ilości 565,00 m3. j. Stal zbrojeniowa: zbrojenie betonu stalą (kapy chodnikowe, płyty przejściowe, ustrój nośny) w ilości łącznej 32,941 ton, osadzenie łączników i zbrojenia w otworach – fi 16 L otworu – 110 mm – łącznik krawężnika na żywicy epoksydowej lub zaprawie niskoskurczowej w ilości 58 szt. k. Roboty betoniarskie: wykonanie betonowania betonem B35 (ustrój nośny, płyty przejściowe, kap chodnikowych) w ilości łącznej 203,00 m3, wykonanie betonowania betonem B15 w ilości 25,00 m3. l. Konstrukcje stalowe: wykonanie elementów stalowych – kotwy kap w ilości 322,00 kg. m. Izolacje i nawierzchnie: wykonanie izolacji na zimno w ilości 225,00 m2, izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej w ilości 195,00 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości 71 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 71,00 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej modyfikowanej polimerami 0,5 cm w ilości 36,00 m2. n. Odwodnienie: wykonanie sączków odwadniających izolację HPDE fi 50 L=130 cm w ilości 3 szt, wykonanie drenażu izolacji płyty pomostu o długości 12,00 m. o. Urządzenia dylatacyjne: Geosiatka – siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych w ilości 24,00 m2. p. Elementy zabezpieczające: położenie krawężników mostowych kamiennych 18x20 na odcinku 47,00 mb. montaż barieroporęczy sztywnych o wysokości 1,1m na odcinku 30,00 m, montaż barier ochronnych na odcinku 26,00 mb. q. Inne roboty mostowe: wykonanie kanału z rur PCV fi 120 mm o łącznej długości 30,00 mb, wykonanie umocnień stożków nasypowych przy skrzydłach przyczółków (bruk kamienny na betonie gr. 10 cm) w ilości 25,00 m2, zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi w ilości 215,00 m2 , umocnienie koryta cieku koszami siatkowo – kamiennymi w ilości 45,00 m3. Umocnienie koryta cieku kamieniem łamany na betonie w ilości 6,00 m2. r. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu wraz z fragmentem mury kamiennego w ilości 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45221110-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i Rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe warunki określa SIWZ