Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 158221-2013 z dnia 2013-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Istebna
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych pn: Przebudowa drogi gminnej Czepczory 617 003 S w Jaworzynce w km 0+000 - 0+900 Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe: mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej...
Termin składania ofert: 2013-08-23

Istebna: Przebudowa drogi gminnej Czepczory 617 003 S w Jaworzynce w km 0+000 - 0+900
Numer ogłoszenia: 182289 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158221 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. śląskie, tel. 033 8556500 w. 39, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Czepczory 617 003 S w Jaworzynce w km 0+000 - 0+900.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych pn: Przebudowa drogi gminnej Czepczory 617 003 S w Jaworzynce w km 0+000 - 0+900 Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe: mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm w ilości -16,50 m2, mechaniczna rozbiórka podbudowy tłuczniowej grubości 30 cm pod ścieki poprzeczne w jezdni w ilości - 8,25 m 2, rozbiórka elementów ściekowych 50 x 30 x 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej w o długości - 42,00 mb, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości - 7,92 Mg, wywóz elementów ściekowych z rozbiórki na odległość 6 km samochodem skrzyniowym 5 Mg z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w ilości - 4,54 Mg, 2. Odwodnienie: ręczne roboty ziemne w gruncie kategorii IV z odwozem gruntu samochodem samowyładowczym 5 Mg na odległość 5 km w ilości - 56,30 m3, ława betonowa pod ściek z betonu B20 z oporem w ilości - 37,29 m3, ława betonowa pod ściek z betonu B20 zwykła w ilości - 2,06 m3, ułożenie ścieków betonowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości - 226,00 m, ułożenie elementów ściekowych 50 x 50 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości - 15,00m, montaż kraty z płaskowników na elementach ściekowych w ilości - 7,50 m2, montaż płyt stalowych 1,00 x 0,70 x 0,008 m na ścieku betonowym w obrębie wjazdów do posesji w ilości - 5,60 m2, pokrywa żelbetowa 1,10 x 1,10 x 0,15 m z zabetonowanym wpustem ulicznym na studni rewizyjnej km 0+633 - 1 szt, oczyszczenie przepustu średnicy 40 cm z namułu w km 0+637 o długości - 8,00 m. 3. Podbudowa: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy powyżej 10 cm - koleiny w ilości - 8,46 m3, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości - 2.434,65 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod profilowanie masą w ilości - 2.494,15 m2, profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości - 248,43 Mg, transport mas bitumicznych do miejsca wbudowania w ilości - 252,16 Mg. 4. Nawierzchnia: skropienie podbudowy asfaltem pod warstwę ścieralną w ilości 2.494,15 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm w ilości - 2.494,15 m2, transport mas bitumicznych do miejsca wbudowania w-wa ścieralna 5 cm - 318,00 Mg 5. Zjazdy: mechaniczne wykonanie koryta drogi gł. 30cm w ilości - 62,50 m2, warstwa odcinająca z piasku gr. po zagęszczeniu 10 cm na całej szerokości jezdni w ilości - 62,50 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na całej szerokości jezdni w ilości - 151,20 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na całej szerokości jezdni w ilości - 62,50 m2, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości - 271,60 m2, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości - 485,30 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej gr.6cm w ilości - 485,30 m2, transport mas bitumicznych do miejsca wbudowania w-wa ścieralna 6 cm - 74,25 Mg. 6. Mijanki: ręczne wykonanie koryta drogi głębokości 40 cm na poszerzeniach, w ilości - 36,25m2,warstwa odcinająca z piasku gr. po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach jezdni w ilości - 36,25 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na poszerzeniach w ilości - 36,25 m2, skropienie podbudowy asfaltem w ilości - 36,25 m2, warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości - 36,25 m2, skropienie podbudowy asfaltem w ilości - 36,25 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości - 36,25 m2, transport mas bitumicznych do miejsca wbudowania w ilości - 7,31 Mg. 7. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 10cm w ilości - 45,00 m3, dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 6,5 kg/m2 i grysami kamiennymi w ilości 39,90 kg/m2- pobocza w ilości - 450,00 m2, mechaniczne ścięcie pobocza grubość ścinki 10 cm w ilości - 296,00 m2. Warunki ogólne dla zadania 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty objęte zamówieniem minimum - 60 miesięcy. 2. Rozliczenie finansowe należy prowadzić na podstawie kosztorysu powykonawczego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i wprowadzenia projektu organizacyjnego ruchu na czas ich wykonywania. 4. Inwestor wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego kierownika budowy. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, kosztorys ślepy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacje projektowe tj: - Przebudowa drogi gminnej Czepczory 617 003 w Jaworzynce w km 0+000 - 0+900.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281018,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ