Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.istebna.bip.info.pl


Jaworzynka: Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce
Numer ogłoszenia: 205765 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr.1 w Jaworzynce , Jaworzynka 366, 43-476 Jaworzynka, woj. śląskie, tel. 0-33 8556391, faks 0-33 8556391.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia polega na dostawie lekkiego oleju opałowego potrzebnego do opalania Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. 2. Dostarczany olej opałowy winien być I klasy jakości i spełnić poniższe warunki: - gęstość: w 15°C max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l), - wartość opałowa min 42 600 kJ/kg, - temperatura zapłonu powyżej 56°C, - zawartość siarki max 0,10%, - lepkość kinetyczna w 20oC max 6,00 mm2/s, - zawartość wody max 200 mg/kg, - zawartość stałych ciał obcych max 24 mg/kg, - temperatura płynięcia max -20oC. 3. Planowana łączna ilość oleju wynosi do 15000 litrów. 4. Każdorazowo przy dostawie Oleju będzie podpisywane przez Dyrektora Szkoły Oświadczenie o przeznaczeniu oleju na cele grzewcze. 5. Dostawa oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych fax-em przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest na olej opałowy przy każdej dostawie. 6. Miejsce dostawy oleju: kotłownia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenia, wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania), formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania), pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) o ile nie wynika z pozostałych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach i na następujących zasadach, za obopólną zgodą stron: a) Zmiany ogólne: Możliwa jest: - zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, - zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy. b) Wzrostu lub spadek cen oleju u producenta. 4. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.istebna.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 366 tel. 033 855-63-91.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 366 - sekretariat Szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie