Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.istebna.bip.info.pl


Istebna: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 240519 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej , Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. śląskie, tel. 033 8556500 w. 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1. Kredyt długoterminowy. 2. Kwota kredytu: 500.000,00 PLN, 3. Okres kredytowania - do 13 lat w tym jeden rok karencji w spłacie rat kredytu ( 2013 r. - 2025 r.), 4. Postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy: jednorazowo w dniu 16 grudnia 2013 r. 5. Spłata odsetek co cztery miesiące, wg. terminów spłat rat kredytu ( styczeń, maj, wrzesień do 20-ego każdego z miesięcy, bez karencji ). W przypadku, kiedy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień wolny lub ustawowo wolny od pracy - odsetki i kapitał płatne będą następnego dnia roboczego po dniu wolnym. 6. Realizacja kwoty kredytu nastąpi w terminie określonym w pkt. 4 poprzez przekazanie kwoty kredytu na wskazany w umowie rachunek kredytobiorcy - rachunek bieżący Nr 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001. 7. Oprocentowanie zmienne - w oparciu o WIBOR 3M 2,66 % ( z dnia 12 listopada 2013 r.) + stała marża banku = co daje łączne oprocentowanie. (Oprocentowanie jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę Banku stałą w okresie kredytowania). 8. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Zamawiającego (Wójta z kontrasygnatą Skarbnika). Zamawiający przewiduje również złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 9. Spłata kapitału wg. załączonego harmonogramu. 10. Symulacja kosztu kredytu za okres kredytowania w zł. 11. Zastrzega się że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Bank winien uwzględnić termin spłat i naliczyć odpowiednie mniejsze odsetki. Ponadto zastrzega się że Bank nie obarczy Zamawiającego żadnymi konsekwencjami wynikającymi ze wcześniejszej spłaty kredytu. 12. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu. 13. Sprawozdania finansowe zostały opublikowane na stronie internetowej UG Istebna w następującej zakładce: http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=91&r=r 14. Budżet, Opinie opublikowane na stronie internetowej UG Istebna w następującej zakładce: http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=89&r=r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2025.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania), 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy, 3) symulacja kosztu kredytu za okres kredytowania w zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach i na następujących zasadach, za obopólną zgodą stron: 1. Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach uruchomienia transz kredytu, d) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są one korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. e) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu usługi przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia pomniejszona będzie o niewykorzystane środki. f) Naliczania odsetek od kolejnych transz kredytu od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu, g) Nie wykorzystania całości postawionego do dyspozycji kredytu, h) Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.istebna.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 tel. 33 855-65-00 wew. 34 lub 46.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 pok. 102 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie