Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 240519-2013 z dnia 2013-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Istebna
Opis przedmiotu zamówienia 1. Kredyt długoterminowy. 2. Kwota kredytu: 500.000,00 PLN, 3. Okres kredytowania - do 13 lat w tym jeden rok karencji w spłacie rat kredytu ( 2013 r. - 2025 r.), 4. Postawienie kredytu do dyspozycji...
Termin składania ofert: 2013-11-25

Istebna: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 265655 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240519 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna 1000, 43-470 Istebna, woj. śląskie, tel. 033 8556500 w. 39, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1. Kredyt długoterminowy. 2. Kwota kredytu: 500.000,00 PLN, 3. Okres kredytowania - do 13 lat w tym jeden rok karencji w spłacie rat kredytu ( 2013 r. - 2025 r.), 4. Postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy: jednorazowo w dniu 16 grudnia 2013 r. 5. Spłata odsetek co cztery miesiące, wg. terminów spłat rat kredytu ( styczeń, maj, wrzesień do 20-ego każdego z miesięcy, bez karencji ). W przypadku, kiedy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień wolny lub ustawowo wolny od pracy - odsetki i kapitał płatne będą następnego dnia roboczego po dniu wolnym. 6. Realizacja kwoty kredytu nastąpi w terminie określonym w pkt. 4 poprzez przekazanie kwoty kredytu na wskazany w umowie rachunek kredytobiorcy - rachunek bieżący Nr 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001. 7. Oprocentowanie zmienne - w oparciu o WIBOR 3M 2,66 % ( z dnia 12 listopada 2013 r.) + stała marża banku = co daje łączne oprocentowanie. (Oprocentowanie jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę Banku stałą w okresie kredytowania). 8. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Zamawiającego (Wójta z kontrasygnatą Skarbnika). Zamawiający przewiduje również złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 9. Spłata kapitału wg. załączonego harmonogramu. 10. Symulacja kosztu kredytu za okres kredytowania w zł. 11. Zastrzega się że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Bank winien uwzględnić termin spłat i naliczyć odpowiednie mniejsze odsetki. Ponadto zastrzega się że Bank nie obarczy Zamawiającego żadnymi konsekwencjami wynikającymi ze wcześniejszej spłaty kredytu. 12. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu. 13. Sprawozdania finansowe zostały opublikowane na stronie internetowej UG Istebna w następującej zakładce: http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=91&r=r 14. Budżet, Opinie opublikowane na stronie internetowej UG Istebna w następującej zakładce: http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=89&r=r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119498,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ